Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku zdarma!
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov

Podmienky osobného bankrotu.

Žiados? na osobný bankrot sa odovzdá na Centrum právnej pomoci (CPP). Centrum právnej pomoci je štátna rozpo?tová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona ?. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Kto má nárok na osobný bankrot?

Nižšie je zoznam podmienok, ktoré musí ?lovek splni?:

 • Musíte by? platobne neschopný – musíte ma? aspo? jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti
 • Musí by? vo?i Vám vedené aspo? jedno exeku?né konanie
 • Výška vašich dlhov musí by? vä?šia ako hodnota Vášho majetku
 • V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vráti? Centru právnej pomoci pôži?ku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny správcu
 • V prípade splátkového kalendára musíte zaplati? 670,- Eur ako odmenu správcovi a ur?enému advokátovi
 • Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovo?ne ponúknu? aspo? polovicu týchto pe?azí verite?om na uspokojenie nevymáhate?ného dlhu
 • Musíte ma? na Slovensko tzv. centrum hlavných záujmov, teda musíte tu ma? pobyt, rodinu, vz?ahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby, ktoré sa dajú preukáza?

?i máte nárok na osobný bankrot a spl?ujete podmienky si môžete overi? aj v našej unikátnej kalkula?ke bankrotu.

Neodkladajte riešenie svojich problémov
a vypl?te žiados? online* Do 7 dní bude žiados? o poskytnutie právnej pomoci pripravená.

Chcem pomôc?

*Nasledujúci pracovný de? sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu Oddlžovacieho špecialistu najbližšie Vášmu bydlisku. Dohodnete si schôdzku zdarma, na ktorej vám urobíme analýzu a navrhneme vám najvýhodnejší variant oddlženia. Potom dodáte podklady a do 7 dní máte pripravenú žiados? (spolu s potrebnými prílohami) na podanie na CPP.

FAQ

 • Kedy je osobný bankrot vhodným spôsobom riešenia Vášho zadlženia?
  Osobný bankrot je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí nezvládajú spláca? svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor vo?i nim vedie exeku?né konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zárove? je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete poda? návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa vo?i Vám vedú. Potrebné návrhy Vám samozrejme vypracujeme.
 • Formy oddlženia

  1) Konkurz

  Konkurz je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré nemajú žiadny majetok alebo ktoré sú ochotné vzda? sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov.

  2) Splátkový kalendár

  Splátkový kalendár je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré majú majetok a chcú si ho ponecha?. Mesa?ný príjem osoby, ktorá chce využi? formu splátkového kalendára musí by? taký, aby po úhrade základných životných potrieb bola schopná v období piatich rokov zaplati? v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Po?as povolenia oddlženia formou splátkového kalendára sa dlžníkovi poskytne tzv. ochrana pred verite?mi, t.j. exekúcie vedené proti dlžníkovi sa zo zákona odkladajú.

  ?i je pre Vás výhodnejšia forma konkurzu alebo splátkového kalendára posúdia naši špecialisti a právnici. Pripravia Vám všetky podklady tak, aby správne konanie prebiehajúce pred Centrom právnej pomoci a súdne konanie pred konkurzným súdom prebehlo bez problémov.

 • Priebeh osobného bankrotu

  Osobný bankrot má nieko?ko fáz:

  1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci

  2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci:

  A) v prípade konkurzu Centrum právnej pomoci podá návrh na konkurz na príslušný súd

  B) v prípade splátkového kalendára CPP ur?í advokáta na prípravu a podanie návrhu na ur?enie splátkového kalendára

  3. Podanie návrhu na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnú? do 15 dní od doru?enia

  4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (ú?inky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)

  5. ?alší priebeh osobného bankrotu

  A) v prípade konkurzu nastane spe?ažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (kon?í sa);

  B) v prípade splátkového kalendára nastáva pä?ro?né obdobie, po?as ktorého dlžník plní súdom ur?ený splátkový kalendár

  6.Skon?enie konania