Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Podmienky osobného bankrotu

Kto má nárok na osobný bankrot?

Nižšie je zoznam podmienok, ktoré musí človek splniť:

 • Musíte byť platobne neschopný – musíte mať aspoň jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti
 • Musí byť voči Vám vedené exekučné konanie už aspoň rok, v praxi to znamená, že ak Vám príde exekúcia s dátumom 10.2.2020 tak si budete môcť podať žiadosť na osobný bankrot najskôr 10.2.2021
 • Správcovia konkurznej podstaty budú preverovať, či spĺňate poctivý zámer, teda či Vaše konanie nie je protizákonné a či z jeho strany nejde len o zneužitie systému
 • Musíte mať na Slovensko tzv. centrum hlavných záujmov, teda musíte tu mať pobyt, rodinu, vzťahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby, ktoré sa dajú preukázať
 • V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny správcu
 • V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670,- Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi
 • Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu

Žiadosť na osobný bankrot sa odovzdá na Centrum právnej pomoci (CPP). Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Či máte nárok na osobný bankrot a splňujete podmienky si môžete overiť aj v našej unikátnej kalkulačke bankrotu.

Neodkladajte riešenie svojich problémov
a vyplňte žiadosť online* Do 7 dní bude žiadosť o poskytnutie právnej pomoci pripravená.

Mám záujem o osobný bankrot

*Nasledujúci pracovný deň sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu Oddlžovacieho špecialistu najbližšie Vášmu bydlisku. Dohodnete si schôdzku zdarma, na ktorej vám urobíme analýzu a navrhneme vám najvýhodnejší variant oddlženia. Potom dodáte podklady a do 7 dní máte pripravenú žiadosť (spolu s potrebnými prílohami) na podanie na CPP.

FAQ

 • Kedy je osobný bankrot vhodným spôsobom riešenia Vášho zadlženia?
  Osobný bankrot je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zároveň je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete podať návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa voči Vám vedú. Potrebné návrhy Vám samozrejme vypracujeme.
 • Formy oddlženia

  1) Konkurz

  Konkurz je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré nemajú žiadny majetok alebo ktoré sú ochotné vzdať sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov.

  2) Splátkový kalendár

  Splátkový kalendár je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré majú majetok a chcú si ho ponechať. Mesačný príjem osoby, ktorá chce využiť formu splátkového kalendára musí byť taký, aby po úhrade základných životných potrieb bola schopná v období piatich rokov zaplatiť v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Počas povolenia oddlženia formou splátkového kalendára sa dlžníkovi poskytne tzv. ochrana pred veriteľmi, t.j. exekúcie vedené proti dlžníkovi sa zo zákona odkladajú.

  Či je pre Vás výhodnejšia forma konkurzu alebo splátkového kalendára posúdia naši špecialisti a právnici. Pripravia Vám všetky podklady tak, aby správne konanie prebiehajúce pred Centrom právnej pomoci a súdne konanie pred konkurzným súdom prebehlo bez problémov.

 • Priebeh osobného bankrotu

  Osobný bankrot má niekoľko fáz:

  1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci

  2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci:

  A) v prípade konkurzu Centrum právnej pomoci podá návrh na konkurz na príslušný súd

  B) v prípade splátkového kalendára CPP určí advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára

  3. Podanie návrhu na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia

  4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)

  5. Ďalší priebeh osobného bankrotu

  A) v prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (končí sa);

  B) v prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár

  6.Skončenie konania

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.