Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Konkurz

Čo je to „konkurz“ ?

Táto forma oddlženia je určená pre fyzickú osobu podnikateľa alebo fyzickú osobu nepodnikateľa. Konkurzom sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Jej účelom je zbaviť fyzickú osobu dlhov pričom sú jasne stanovené podmienky, ktoré musí takáto osoba spĺňať, aby mohla podstúpiť takúto formu oddlženia. Fyzická osoba sa považuje za platobne neschopnú t. z. , že nie je schopná 180 dní po lehote splatnosti plniť aspoň jeden peňažný záväzok.


3 hlavné podmienky vyhlásenia konkurzu:

 1. Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie alebo iné obdobné vykonávacie konanie, ktoré prebieha dlhšie ako 1 rok.
 2. Musíte vedieť preukázať tzv. poctivý zámer čo v preklade znamená ste mali doteraz úprimnú snahu riešiť svoje dlhy v medziach svojich schopností a možností.
 3. Musíte mať na území SR svoje Centrum hlavných záujmov , ktoré vie preukázať relevantnými dôkazmi. Musíte vedieť preukázať, že ak pracujete v zahraničí či už na zmluvu alebo živnosť, že je to výlučne iba kvôli práci, vyššiemu zárobku a teda nemáte v zahraničí žiadne ekonomické sociálne a rodinné väzby.

 • Čo ak spĺňam kritéria?

  Ak splníte tieto tri kritéria stanovené zákonom tak budete zbavený svojich dlhov a teda prejdete tzv. Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka.

  To, či dané tri kritéria naozaj spĺňate Vám posúdi spoločnosť BONATO na základe informácii, ktoré zistíme, a ktoré nám poskytnete Vy.

  Ak si dlžník vyberie oddlženie formou konkurzu nie je jeho povinnosťou mať ani príjem ani majetok. Ak dlžník má majetok musí počítať s tým, že tento majetok bude speňažený. Jedná sa o hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Speňaženie majetku sa použije na úhradu jeho záväzkov.
  Ak vlastníte nehnuteľnosť a dôjde k jej predaju tak Vám bude vyplatená tzv. Nepostihnuteľná hodnota obydlia v 250 eurových mesačných sumách.

 • Potrebné podklady na začatie procesu

  1. Dôkladne a čitateľne vyplnený Dotazník.
  2. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o vedení v registri poistencov a sporiteľov
  3. Potvrdenie Úradu práce
  4. Aktuálny exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie, ktorý/á prebieha
  5. Živé spisy z príslušného Okresného súdu

Priebeh konkurzu

 • Konkurzné konanie sa začína podaním samotnej žiadosti na Centrum právnej pomoci. Centrum právnej pomoci má 30 dní na rozhodnutie. Následne CPP podá žiadosť na príslušný súd.
 • Súd najprv zistí, či návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom stanovené náležitosti. Potom v stanovenej lehote, teda najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu, rozhodne o začatí konkurzného konania.
 • Ak nie sú splnené všetky náležitosti, v rovnakej lehote prostredníctvom uznesenia poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby v lehote 10 dní tieto nedostatky odstránil.
 • Ak tak navrhovateľ nevykoná, súd návrh zamietne a to najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov.
 • V prípade, že sú podmienky splnené, v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania.
 • Voči uzneseniu o zamietnutí návrhu nie je prípustné odvolanie.
 • Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o zamietnutí návrhu je súdom doručené navrhovateľovi a dlžníkovi.
 • Uznesenie o zamietnutí návrhu nie je súdom zverejnené v Obchodnom vestníku.
 • Ak je začaté insolvenčné konanie, súd vydá uznesenie, ktoré je neodkladne zverejnené v Obchodnom vestníku a tým je konkurzné konanie začaté.
 • Následne uzatvoríte s Centrom právnej pomoci Zmluvu o pôžičke na sumu 500 eur, ktorú začnete v 14 eurových splátkach platiť hneď po vyhlásení konkurzu na Váš majetok. Toto splácanie bude trvať 3 roky.

Chcem riešiť oddlženie konkurzom

 

Vyplatí sa konkurz?

Konkurz je možné vyhlásiť v každom prípade.

 • Čo ak mám majetok?

  Vzhľadom k tomu, že v priebehu konkurzu dochádza k speňažovaniu dlžníkovho majetku, mali by ste byť pripravení na to, že o svoj majetok prídete.

 • Čo ak nemám majetok?

  Ak nevlastníte žiaden majetok, je pre Vás tento spôsob oddlženia ideálny.

 

Konkurz a osobný bankrot

Ako súvisí osobný bankrot s konkurzom? Osobný bankrot je proces, ktorý sa skladá konkurzu a následného oddlženia. Zmluva o pôžičke s Centrom právnej pomoci, kedy splácate správcu konkurznej podstaty trvá 3 roky, aj napriek tomu, že už budete úplne oddlžený.

 

Vypočítajte si, či máte nárok na konkurz

 

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.