Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom.

Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni 2014 na rozhodcovský súd žalobu. Tento súd v zrýchlenom konaní rozsudkom zaviazal nášho klienta zaplatiť spoločnosti istinu 1 112,79 eur. Náš klient na tento rozhodcovský rozsudok zareagoval podaním žaloby na Okresný súd. Vo svojej žalobe namietal právomoc rozhodcovského súdu a domáhal sa zrušenia rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu vykonateľnosti.

Žalovaný, teda spoločnosť ktorá klientovi úver poskytla navrhol žalobu zamietnuť. Súd sa v konaní oboznámil s listinnými dôkazmi a dospel k záveru, že žaloba klienta je dôvodná a preto jej vyhovel v celom rozsahu. Súd zistil, že zmluva o úvere je v rozpore s ustanovením zákona o spotrebiteľských úveroch a spôsob akým bola uzatvorená považuje za nekalú praktiku, nakoľko v čase podpisu zmluvy náš klient nevedel v akej výške a s akými podmienkami mu bude schválený úver. Zmluva neobsahuje výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a ďalších poplatkov. Keďže klient uhradil celú požičanú sumu, súd odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, aby sa predišlo prípadnej exekúcií a taktiež zrušil rozhodcovský rozsudok.

 

Rozhodnutie na stiahnutie