Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušenie výkonu exekúcie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si svoje záväzky, táto zmluva sa po čase stala podkladom pre rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozsudok, ktorým bol náš klient povinný zaplatiť spoločnosti, ktorá mu úver poskytla istinu 896 eur s príslušenstvom.

Vzhľadom na to, že rozhodcovský rozsudok sa stal exekučným titulom, spoločnosť, ktorá poskytla nášmu klientovi úver podala žiadosť súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie. Ten ďalej postupoval žiadosťou o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky pozostávajúcej z istiny 887,76 eur, ktorá bola Okresnému súdu doručená v marci 2015. Súd preskúmal žiadosť súdneho exekútora, ako aj návrh na vykonanie exekúcie vrátane exekučného titulu a zmluvy o revolvingovom úvere a rozhodcovskú zmluvu a zistil, že tak ako zmluva o revolvingovom úvere aj rozhodcovská zmluva sú formulárovými zmluvami, z čoho vyplýva že náš klient nemal možnosť ovplyvniť obsah predložených zmlúv.

Súd teda považuje rozhodcovskú zmluvu za neprijateľnú podmienku a z toho dôvodu aj za neplatnú. Žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na výkon exekúcie súd preto zamietol.

 

Rozhodnutie na stiahnutie