Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušenie vykonanie exekúcie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až pred Okresný súd, kde oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému, čiže proti našej klientke na vymoženie pohľadávky vo výške 4 954,83 eur s príslušenstvom, a to na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok. Súd preskúmal všetky pripojené listinné dôkazy, a zistil, že právomoc rozhodcovského súdu na rozhodnutie v predmetnej veci je založená na absolútne neplatnom právnom úkone, dospel k názoru že je vydaná v rozpore so zákonom a preto v zmysle exekučného poriadku žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

 

Rozhodnutie na stiahnutie