Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal rozhodcovský rozsudok, ktorým zaviazal nášho klienta zaplatiť spoločnosti sumu 1 052,65 eur spolu s príslušenstvom. Náš klient zareagoval na tento rozsudok tak, že podal návrh na začatie konania na Okresný súd. Týmto návrhom sa domáhal zrušenia daného rozhodcovského rozsudku a zároveň odkladu vykonateľnosti. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa jeho názoru trpí rozhodcovský rozsudok vadou absencie právomoci daného rozhodcovského súdu. Svoje tvrdenia podložil ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Spoločnosť na tento návrh zareagovala svojim vyjadrením, v ktorom považovala návrh za nedôvodný v celom rozsahu. V apríli 2015 sa uskutočnilo pojednávanie, na ktoré sa však druhá strana, čiže odporca nedostavila, pričom svoju neprítomnosť súdu vopred ospravedlnila. Súd v tomto konaní vykonal dokazovanie oboznámením sa s obsahom žaloby a k nej pripojených všetkých listinných dôkazov. Po preskúmaní všetkých súvisiacich dokumentov súd uznal návrh navrhovateľa, teda nášho klienta ako dôvodný. Klientovmu návrhu v celom rozsahu vyhovel, čiže zrušil rozhodcovský rozsudok. Súd rozhodol aj o odklade vykonateľnosti, a to tak, že odložil jeho vykonateľnosť.

 

Rozhodnutie na stiahnutie