Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutý návrh na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

Návrhom v marci 2015 spoločnosť ktorá poskytla nášmu klientovi úver žiadala, aby okresný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie v neprospech nášho klienta, a to vymožením pohľadávky vo výške 1.287,11 eur s príslušenstvom. Právny vzťah medzi poskytovateľom úveru a našim klientom vznikol na základe zmluvy o úvere, ktorá bola uzatvorená v marci 2008. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež rozhodcovská zmluva, na základe ktorej podal poskytovateľ úveru po tom ako sa náš klient dostal so splácaním úveru do omeškania návrh na rozhodcovský súd. Ten následne vydal rozsudok, ktorým určil nášmu klientovi povinnosť zaplatiť svoj dlh. Vzhľadom na to že náš klient nedisponoval finančnými prostriedkami na toto plnenie, rozsudok rozhodcovského súdu bol použitý ako exekučný titul.
Okresný súd následne predmetný exekučný titul preskúmal z formálnej aj materiálnej stránky. Z formálnej stránky skúmal či má rozhodcovský rozsudok všetky formálne náležitosti a z materiálnej stránky, či exekučný titul, teda rozhodcovský rozsudok má splnené všetky hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu a to napr. jeho rozpor s právom.

Po preskúmaní listín dospel k záveru o neprijateľnosti rozhodcovskej doložky, pretože spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech nášho klienta. Vzhľadom na uvedené súd žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

 

Zamitnutie exekúcie

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner