Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našemu klientovi!

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

V novembri 2011 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 1200 eur. Tento úver sa náš klient zaviazal splatiť v 42 mesačných splátkach vo výške necelých 63 eur. Keďže sa po čase dostal do finančných problémov, prestal si riadne plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali. Na základe tohto faktu si oprávnený, čiže spoločnosť s ktorou uzatvoril náš klient zmluvu uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní, tak ako to bolo dohodnuté v zmluve. V rozhodcovskom konaní vydal rozhodca rozhodcovský rozsudok bez vypočutia nášho klienta. Oprávnený použil predmetný rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul na začatie exekučnej veci, a to návrhom na vykonanie exekúcie, ktorý bol v marci 2015 doručený súdnemu exekútorovi, ktorý následne podal na okresný súd žiadosť o vykonanie exekúcie. Vymáhaná istina predstavovala takmer 915 eur s príslušenstvom.
Okresný súd v prvom rade skúmal samotnú Zmluvu o revolvingovom úvere, ktorá vytvára právny rámec vzťahu medzi oprávneným ako veriteľom a povinným ako dlžníkom. Zo samotnej zmluvy a jej zmluvných dojednaní je zrejmé, že náš klient nemohol individuálne ovplyvniť jej obsah, pretože všetky dokumenty boli už vopred pripravené na predtlačenom formulári. Súd taktiež preskúmal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a návrh na vykonanie exekúcie. Po prezretí všetkých dokumentov súd dospel k záveru, že exekučný titul, čiže rozhodcovský rozsudok nie je spôsobilým exekučným titulom, ktorý by mohol tvoriť podklad na vykonanie exekúcie, a teda z úradnej moci zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v celosti.

Uznesenie

Vaša Prvá oddlžovacia s.r.o.