Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril v júni 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 3 500 eur. Tento úver sa zaviazal splácať v 70. pravidelných mesačných splátkach vo výške 87,29 eur. Nakoľko sa klient dostal so splácaním úveru do omeškania, bol voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok, na základe ktorého  žiadala súdna exekútorka o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v rozsahu 2 921,01 eur. Súd následne preskúmal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie, exekučný titul, zmluvu o úvere, ich súlad resp. rozpor so zákonom a dospel k záveru, že žiadosti súdnej exekútorky nemožno vyhovieť, pretože rozhodcovská doložka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech nášho klienta, a tektiež odporuje zákonu a dobrým mravom. Okresný súd preto po posúdení celej situácie zamietol žiadosť súdnej exekútorky o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Rozhodnutie na stiahnutie