Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žiadosť na výkon exekúcie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Medzi našim klientom a spoločnosťou, ktorá mu poskytla úver v sume 265,55 eur vznikol na základe zmluvy o úvere v apríli 2008 právny vzťah. Náš klient sa zaviazal tento úver vrátiť zvýšený o sumu poplatku vo výške 212,44 eur v 10. mesačných splátkach. Keďže sa dostal do finančných problémov a svoj dlh si nebol schopný riadne uhrádzať, poskytovateľ úveru pristúpil k vymáhaniu svojej pohľadávky cestou rozhodcovského konania a následne prostredníctvom právneho zástupcu žiadal súdneho exekútora o vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým bol  predmetný rozhodcovský rozsudok. Vykonanie exekúcie predstavovalo vymoženie sumy  223,15 eur s príslušenstvom.

Exekučný súd skúmal žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a zistil, že uvedené podania nie sú v súlade so zákonom, pretože vychádzajú z exekučného titulu, ktorý je v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Po preskúmaní a posúdení všetkých skutočností mal súd za to, že boli splnené podmienky na zamietnutie žiadosti súdneho exekútora, a preto túto žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie