Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 286 eur.

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V roku 2014 bola na Okresný súd doručená žaloba, v ktorej navrhovateľ žiadal, aby súd zaviazal našu klientku zaplatiť istinu 286,92 eur s príslušenstvom a taktiež náhradu trov konania. Tento nárok žalobca odôvodňoval tým, že v roku 2010 uzatvorila s ním naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 360 eur. Zaviazala sa ho splatiť 36. mesačnými splátkami vo výške 20,44 eur. Keďže sa klientka dostala do finančných problémov, už pri tretej splátke sa dostala do omeškania s úhradou splátok. Napokon uhradila celkovo takmer 450 eur. Súd v tejto veci rozhodoval bez nariadenia pojednávania a vykonal dokazovanie. Prihliadol na fakt, že klientka vrátila žalobcovi sumu vysoko prevyšujúcu istinu, ktorá jej bola poskytnutá, a dospel k záveru, že nie je dôvodné zaviazať žalovanú, čiže našu klientku zaplatiť sumu uplatnenú v podanej žalobe.  Súd taktiež poukázal na nekalé zmluvné podmienky vyplývajúce z právnej úpravy a uviedol, že klientka sa v danom prípade v pozícií spotrebiteľa  v porovnaní so žalobcom ako dodávateľom ocitla v znevýhodnenom postavení, ktoré ju viedli k pristúpeniu na podmienky pripravené vopred bez toho, aby mohla ovplyvniť obsah zmluvných podmienok. Výsledkom dokazovania súdu bolo rozhodnutie, že žaloba je nedôvodná.

Rozsudok

Vaše Prvá oddlžovacia s.r.o.