Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 1 251 eur!

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

Okresný súd v konaní o zaplatenie 1.251,16 eur s príslušenstvom v celom rozsahu zamietol žalobu proti našej klientke. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca uzatvoril v roku 2004 s našou klientkou úverovú zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie revolvingového úveru vo výške 1.161,79 eur. Keďže klientka nebola schopná si úver pravidelne splácať a dostala sa so splátkami do omeškania, bola listom v roku 2013 vyzvaná k splateniu celého zostatku úveru, ktorý pozostával z nezaplatených splátok, upomienok, zmluvnej pokuty a zo zosplatnených budúcich splátok. Naša klientka na toto plnenie nemala finančné prostriedky a tak bola proti nej podaná žaloba a následne nariadené pojednávanie.
Klientka sa na pojednávaní zúčastnila aby mala možnosť sa k celej veci vyjadriť. Vzhľadom na to že uskutočnila určité platby, vo svojom vyjadrení namietala výšku istiny, ďalej poukázala najmä na neprimerane vysoké úroky a neprijateľné zmluvné podmienky obsiahnuté v zmluve, a to najmä na rozhodcovskú doložku a dohodu o zrážkach zo mzdy.

Súd následne celú vec právne posúdil a dospel k záveru že ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá nemá všetky potrebné náležitosti, preto uznal úver za bezúročný a bez poplatkov. Z výpisu čerpania splátok a úhrad úveru mal súd za preukázané, že naša klientka čerpala úver v čase od februára 2004 do februára 2013, pričom v tomto čase uhradila 4.392,89 eur a vyčerpala 4.138,18 eur, na základe čoho je zrejmé, že naša klientka žalobcovi nič nedlhuje, a preto súd žalobu zamietol.

 

Zamietnutá žaloba

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner