Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Vyhovenie žiadosti splácať dlh v mesačných splátkach

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý krátkodobý úver vo výške 350 eur, ktorý sa zaviazala spolu s odplatou vrátiť jednorazovo do októbra 2013. Keďže sa nečakane dostala do finančných problémov, nebola schopná dlžnú sumu v lehote splatnosti vrátiť. Poskytovateľ úveru sa preto s prihliadnutím na všetky uhradené splátky našej klientky návrhom v júli 2015 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by ju súd zaviazal zaplatiť sumu vo výške 196,32 eur spolu s úrokom z omeškania.

Na pojednávaní naša klientka uviedla, že prostredníctvom našej spoločnosti spláca viacero dlhov a že je ochotná prisúdenú sumu zaplatiť, zároveň však požiadala súd o povolenie zaplatiť ju v splátkach po 10 eur mesačne, nakoľko je nezamestnaná a s jej manželom ktorého príjem je 500 eur sa starajú o tri deti a splácajú viacero úverov.

Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a s obsahom celého spisového materiálu  a dospel k záveru, že návrhu je možné vyhovieť iba čiastočne, a to v časti nároku na zaplatenie neuhradenej časti istiny. Žiadosti našej klientky súd vyhovel, a uložil jej povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu vo výške 102,78 eur v mesačných splátkach po 10 eur.

Rozhodnutie na stiahnutie