Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Úroková miera v rozpore s dobrým mravom

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Klienti uzatvorili s úverovou spoločnosťou zmluvu o úvere. Úver bol vo výške 420 eur a splatnosť tohto úveru bola dohodnutá na 30 splátok po 25,85 eur. Keďže klienti neboli schopní plniť si svoju povinnosť, celá vec sa v roku 2014 dostala pred okresný súd. Ten zistil, z verejne prístupnej internetovej stránky Národnej banky Slovenska, že úrok 70,01 %, ktorý bol dohodnutý medzi účastníkmi bol viac ako 6-násobne vyšší ako je priemerná úroková miera, a tým pádom priečila dobrým mravom. Na základe tohto zistenia teda Okresný súd rozhodol, že zmluva medzi navrhovateľom (úverovou spoločnosťou) a našimi klientmi, ktorý boli na strane odporcov je neplatná. Tým pádom boli odporcovia povinní vrátiť celú sumu úveru. Avšak z prehľadu platieb, ktoré boli poskytnuté ako dôkazné listiny súdu vyplynulo, že odporcovia uhradili navrhovateľovi sumu takmer 750 eur. Tým pádom súd návrh navrhovateľa o zaplatenie 78,06 eur s príslušenstvom zamietol, pretože odporcovia v celom rozsahu vrátili všetko, čo podľa zmluvy dostali (úver vo výške 420 eur). Navrhovateľ s rozhodnutím Okresného súdu nesúhlasil, a teda podal odvolanie na Krajský súd. V odvolaní namietal na zistenie že úroky boli dojednané v rozpore s dobrými mravmi. Odporcovia, teda naši klienti sa k tomuto odvolaniu vyjadrili v tom zmysle, že rozhodnutie súdu prvého stupňa pokladajú za spravodlivé. Konanie na Krajskom súde prebehlo v máji 2015. Krajský súd celú vec preskúmal a dospel k záveru, že rozsudok okresného súdu je potrebné potvrdiť.

 

Rozhodnutie na stiahnutie