Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok – exekučné konania nehrozí

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Jeden z našich klientov uzatvoril v júli 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 050 eur. Pre tento úver sa rozhodol z dôvodu, že mal viacero nesplatených dlhov a keďže mu hrozila exekúcia, snažil sa na ich splatenie získať ďalší úver. Keď uhradil 20 splátok, dostal sa do finančných problémov a prestal si plniť povinnosti zo zmluvy, na základe čoho sa jeho dlh stal v zmysle dojednaní zmluvy o úvere v celku splatný.

Spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala návrh na rozhodcovský súd, ktorý v zrýchlenom rozhodcovskom konaní zaviazal klienta zaplatiť spoločnosti sumu 1 955,49 eur s príslušenstvom. Klient na daný rozhodcovský rozsudok zareagoval žalobným návrhom na Okresný súd. Týmto návrhom sa ako žalobca domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne odloženia jeho vykonateľnosti. V žalobnom návrhu poprel platnosť rozhodcovskej doložky, poukázal na nedostatky rozhodcovského konania a zdôraznil, že celú zmluvu považuje za zmluvu uzavretú v rozpore s dobrými mravmi. Toto všetko s poukázaním na ustanovenia Občianskeho zákonníka. Odkladu vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku sa domáhal pre hrozbu exekučného konania. Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení navrhol klientovu žalobu v plnom rozsahu zamietnuť.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom žalobcu, ako aj oboznámením sa s dôkazmi. Súd sa stotožnil s argumentmi nášho klienta, zrušil rozhodcovský rozsudok a taktiež odložil jeho vykonateľnosť.

Rozhodnutie na stiahnutie