Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o vymoženie 138 eur

Náš klient uzatvoril vo februári 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 300 eur. Túto sumu sa zaviazal splatiť desiatimi mesačnými splátkami po 53 eur. Po určitom čase sa však dostal so splácaním do omeškania a keďže súčasťou zmluvy o úvere bola aj rozhodcovská zmluva, spoločnosť, ktorá nášmu klientovi úver poskytla riešila túto situáciu prostredníctvom rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd preto vydal rozhodnutie, ktorým bola nášmu klientovi uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti istinu vo výške približne 400 eur v mesačných splátkach vo výške 70 eur.

Vzhľadom na to že náš klient nemal na toto plnenie finančné prostriedky, spoločnosť podala v marci 2015 žiadosť súdnemu exekútorovi o vymoženie tejto pohľadávky. Ten následne podal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, podstatou ktorej bolo vymoženie pohľadávky vo výške 138,49 eur s príslušenstvom.

Súd preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a ich súlad resp. rozpor so zákonom a dospel k záveru že rozhodcovská zmluva nebola medzi účastníkmi individuálne dojednaná a svojím obsahom spôsobuje značnú nerovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu, čiže je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Na základe takejto zmluvy teda nebolo možné vydať rozhodcovský rozsudok, ktorý bol zároveň exekučným titulom a preto žiadosť súdneho exekútora zamietol.

11 – 2015_č.1

Prvá Oddlžovacia

Váš oddlžovací partner