Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Naša klientka bola rozhodcovským rozsudkom zaviazaná, aby zaplatila istinu vo výške 50 eur spolu s úrokom z omeškania, zmluvnú pokutu, trovy a trovy rozhodcovského konania. Keďže túto sumu odmietala zaplatiť, podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Klientka, ako žalobkyňa vo svojej žalobe zároveň súdu navrhla vydať Uznesenie, ktorým odloží vykonateľnosť tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnila tým, že rozhodcovský súd porušil spotrebiteľské právo a žalobkyni hrozí ujma na jej právach. Poukázala na neprijateľné zmluvné podmienky a taktiež na to, že podľa jej názoru sú povinnosti a práva zmluvných strán v zmluve o úvere v rozpore s dobrými mravmi. Súd posúdil tento návrh žalobkyne a vyhovel mu, na základe čoho bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

 

Rozhodnutie na stiahnutie