Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Návrh Veriteľa v časti o zaplatenie sumy 886,82 eur zamietnutý!

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril s právnym predchodcom navrhovateľa v roku 2013 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru v o výške 1.800,- eur.

Náš klient sa zaviazal tieto peňažné prostriedky vrátiť v 84 pravidelných mesačných splátkach po 52,15 eur. Klient bol s úhradou svojho záväzku v omeškaní, preto bol v novembri 2014 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru, ktorý pozostáva z nezaplatených splátok po splatnosti, upomienky, zmluvných pokút a zosplatnených budúcich splátok. Keďže náš klient túto sumu nebol schopný splatiť, navrhovateľ sa návrhom na začatie konania z mája 2015 podaným na Okresnom súde Žilina domáhal rozhodnutia súdu, ktorým by súd zaviazal nášho klienta zaplatiť sumu 2.017,17 eur spolu s príslušenstvom. Súd nariadil pojednávanie december 2015, na ktoré sa však ani jedna zo strán nedostavila.

Súd na základe vykonaného dokazovania oboznámením sa s listinnými dôkazmi nachádzajúcimi sa v súdnom spise dospel k zisteniu, že aj napriek tomu, že dotknutá zmluva uzavretá medzi účastníkmi neobsahovala potrebné náležitosti je platná, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Z uvedeného dôvodu je tak náš klient povinný vrátiť navrhovateľovi čistú istinu úveru, t.j. sumu 1800 eur teda to, čo právny predchodca navrhovateľa odporcovi poskytol. Keďže náš klient celkovo uhradil sumu 669 eur, je povinný zaplatiť sumu 1130 eur, čo predstavuje neuhradenú časť poskytnutej istiny.

Vo zvyšnej časti , a teda o zaplatenie sumy 886,82 eur súd návrh zamieta.

 

Rozsidok v mene Slovenskej republiky 10

Vaša Prvá oddlžovacia