Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Náš klient pán Erik a jeho niekoľko ročný súdny spor o nemalú čiastku peňazí

v sekcii: Aktuality.

Žalobca v tomto prípade VÚB banka sa domáhala voči nášmu klientovi pánovi Erikovi zaplateniu 6.542,40 Eur s príslušenstvom, z titulu zmluvy o pôžičke zo dňa 25.02.2012, na základe ktorej VÚB banka poskytla pánovi Erikovi pôžičku, ktorú riadne nesplácal a dlh predstavoval žalovanú sumu. VÚB banka v časti o zaplatenie sumy 554,18 Eur s príslušenstvom, vzala žalobu späť, preto súd konanie v tejto časti zastavil.
2. Rozsudkom, súd vo výroku I. rozhodol, že pán Erik je povinný zaplatiť VÚB banke sumu 2.424,56 Eur, 8,25% ročný úrok z omeškania zo sumy 2.424,56 Eur od 20.03.2014 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo výroku II. vyššie citujúcom rozsudku súd vyslovil, že konanie zastavuje v časti o zaplatenie 554,18 Eur s príslušenstvom. Vo výroku III. vyslovil, že v prevyšujúcej časti sa žaloba zamieta. O trovách konania rozhodol tak, že žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania (výrok IV.).
3. Proti rozsudku podal pán Erik v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 10.05.2019 zrušil rozsudok Okresného súdu Trebišov zo dňa 17.01.2018 vo výrokoch pod č. I. a IV. a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. 4. Po vrátení veci Krajským súdom v Košiciach, súd vykonal procesné úkony v zmysle uznesenia KS KE zo dňa 10.05.2019. Okresný súd Trebišov rozsudkom zo dňa 15.05.2020, žalobu zamietol v celom rozsahu, klientovi sme za pomoci spolupracujúceho advokáta ušetrili 6.542,40 Eur s príslušenstvom.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.