Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti nášmu klientovi

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V júli 2012 náš klient uzatvoril Zmluvu o úvere spolu s Rozhodcovskou zmluvou, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 500 eur, za poplatok v sume 484 eur. Keďže po určitom čase si kvôli nedostatku financií prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poskytovateľ úveru si uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní. Následne sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku vo februári 2015 domáhal vykonania exekúcie voči nášmu klientovi, a to vymoženia istiny vo výške 350,02 eur. Súd prvého stupňa posúdil celú vec a po preskúmaní všetkých doložených listinných dôkazov uznal Rozhodcovskú zmluvu za neplatnú, čo znamenalo, že nemôže byť považovaná za spôsobilý exekučný titul. Na základe zistených skutočností Okresný súd preto zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Proti tomuto Uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote poskytovateľ úveru odvolanie, ktorým navrhol zrušenie predmetného rozhodnutia.

Krajský súd následne preskúmal vec na podklade podaného odvolania a po posúdení všetkých skutočností dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné ako vecne správne potvrdiť, pretože sa v celej veci stotožňuje s právnym názorom súdu prvého stupňa.

Rozhodnutie na stiahnutie