Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Komplikovaný súdny spor o zrážky zo mzdy pani Veroniky

v sekcii: Aktuality.

Žalobca, v tomto prípade spoločnosť Bencont Collection, sa žalobným návrhom zo dňa 24. 8. 2020 domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému, tomto prípade našej klientke pani Veronike povinnosť zdržať sa použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uvedeného v článku 3. bod 3.9 Zmluvy o úvere lepšia splátka zo dňa 16. 9. 2013 voči žalobcovi. Žalobca návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 20. 12. 2018 medzi žalovaným a Poštovou bankou, a.s., sa žalovaný stal vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla porušením platobnej disciplíny žalobcu na základe Zmluvy o úvere zo dňa 16. 9. 2013.

Medzi žalobcom a právnym predchodcom žalovaného došlo dňa 16. 9. 2013 k uzavretiu Zmluvy o úvere lepšia splátka, na základe ktorej bol žalobcovi poskytnutý úver vo výške 8 000,- Eur, ktorý sa žalobca zaviazal splácať v 84 mesačných splátkach s výškou mesačnej splátky 186,27 Eur. Súčasťou zmluvy o úvere bola v článku 3. bod 3.9 dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ktorá je ako neprijateľná zmluvná podmienka neplatná.

Žalovaný sa pohľadávky zo zmluvy o úvere domáhal aj v súdnom konaní, avšak po vznesení námietky premlčania žalobca vzal žalobný návrh v celom rozsahu späť a Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 30. 4. 2020 konanie zastavil. Zrážky zo mzdy sú vykonávané v rozpore so zákonom aj z toho dôvodu, že pohľadávka žalobcu je premlčaná a uznesenie súdu, ktorým konanie zastavil pre späťvzatie návrhu, predstavuje „res iudicata“, a teda pohľadávka žalovaného zanikla.

Žalovaný napriek tomu pristúpil k vykonávaniu zrážok zo mzdy listom zo dňa 14. 7. 2020 označeným ako „predloženie dohody o zrážkach zo mzdy platiteľovi mzdy, výzva na vykonávanie zrážok zo mzdy“. Okresný súd Návrhu na zastavenie zrážok zo mzdy vyhovel a zakázal vykonávať zrážky zo mzdy, klientovi sme vďaka spolupracujúcemu advokátovi ušetrili v rodinnom rozpočte 150 eur.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.