Vydanie bezdôvodného obohatenia od veriteľa

Konajúci súd sa stotožnil s našimi argumentmi a priznal nášmu klientovi sumu 1 437,27 EUR titulom bezdôvodného obohatenia veriteľa. Klient uhradil veriteľovi sumu 1 437,27 EUR nad rámec istiny. Keďže súd určil, že úvery sú bezúročné a bez poplatkov, veriteľ nemal na príslušenstvo a poplatky nárok. Dosiahli sme, aby klientovi veriteľ zaplatil sumu, o ktorú… Read more »

Bezúročný úver a bez poplatkov

V súčasnej dobe vymáhanie pohľadávok predstavuje predmet podnikateľskej činnosti viacerých spoločností, ktoré skupujú pohľadávky od rôznych bankových ako aj nebankových subjektov. Know how a taktiky týchto vymáhačských spoločností sú v podstate rovnaké a ich hlavným účelom je získať od dlžníka čo najviac finančných prostriedkov pod tlakom rôznych vyhrážok, častokrát na hranici so zákonom. Väčšina z… Read more »

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy vo výške 105,27 Eur v prospech Poštovej Banky, a.s.

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť… Read more »

Zastavenie zrážok zo mzdy – Poštová Banka

Úspech žalobcu (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých sa zrážky zo mzdy žaloby vykonávajú na základe iného titulu ako súdneho rozhodnutie a žalobca ich nemôže zastaviť… Read more »

Okresný súd Nitra zastavil zrážky zo mzdy v prospech spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o.

Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. došlo k uzatvoreniu úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý bezúčelový úver a revolvingový úver. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok sa spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. stala vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla voči nášmu klientovi spoločnosti HOME Credit Slovakia, s.r.o. Keďže došlo k porušeniu platobnej disciplíny,… Read more »

Nariadenie neodkladného opatrenia – zrážky zo mzdy

Súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých pokračovaním vo výkone dohody o zrážok zo mzdy žalobkyne v prospech žalovaného by mohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv a právom chránených záujmov žalobkyne. A to aj s… Read more »

Zníženie žalovanej sumy

Súd na základe našich vyjadrení čiastočne zamietol návrh veriteľa na zaplatenie 3 025,21 Eur. Klientke uložil povinnosť uhradiť len 1 199,87 Eur a navyše jej povolil splácať dlh v splátkach po 40,- Eur mesačne. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi, že zmluvy o pôžičke ako zmluva spotrebiteľská neobsahuje obligatórne náležitosti podľa ust. § 9 zákona… Read more »

Okresný súd uložil Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy

Krajský súd Prešov potvrdil Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým Okresný súd Poprad uložil spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy. Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. bola dňa 09.12.2014 uzavretá zmluva o hotovostnom úvere a revolvingovom úvere, súčasťou ktorej bolo zmluvné ustanovenie o dohode… Read more »

Klient nemusí zaplatiť spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. dlžnú sumu 4 113,65 Eur

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. sa podanou žalobou domáhala v súdnom konaní od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 4 113,65 Eur a to na základe zmluvy o poskytnutí refinančnej pôžičky. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, spoločnosť na základe predžalobnej upomienky pristúpila k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti dlhu a následne sa domáhala dlžnej sumy v súdnom konaní. Klientovi sme pomohli… Read more »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy – nariadenie neodkladného opatrenia

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne. Súd ďalej skonštatoval, že… Read more »

Zastavenie zrážok zo mzdy potvrdené Uznesením Krajského súdu

Medzi naším klientom a spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. bola uzavretá v máji 2016 zmluva o spotrebiteľskom úvere a súčasne na zabezpečenie pohľadávky z uvedenej zmluvy bola uzavretá aj dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže náš klient sa omeškal s niekoľkými splátkami, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. požiadala zamestnávateľa nášho klienta o vykonávanie zrážok zo mzdy. Klientovi sme pomohli… Read more »

Zastavenie zrážok zo mzdy

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne ako… Read more »

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážky zo mzdy v prospech Tatra banky, a.s.

Medzi naším Klientom a Tatra bankou, a.s. bola uzavretá zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzické osoby, v rovnaký deň bola na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej z úverovej zmluvy uzavretá Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, Tatra Banka, a.s. na základe žiadosti o vykonávanie zrážok zo mzdy  požiadala zamestnávateľa nášho klienta Tesco Stores SR,… Read more »

Klientovi sme ušetrili 578 EUR

Spoločnosť Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. si v súdnom konaní od nášho klienta uplatňovala nárok na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 1 100,16 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme pomohli vypracovať vyjadrenie k podanému žalobnému návrhu. Aby vedel správne argumentovať na pojednávaní, vypracovali sme mu prípravu na pojednávanie. Hlavným argumentom, na ktorom sme položili klientovu obranu bola… Read more »

Výzva na úhradu pohľadávky v splátkach

V exekučnej veci na vymoženie 320 eur proti nášmu klientovi ako povinnému vyzval súdny exekútor nášho klienta na úhradu pohľadávky uhrádzaním v pravidelných mesačných splátkach. K výzve došlo na základe listu, resp. žiadosti nášho klienta z marca 2017.  

Krajský súd potvrdil uznesenie Okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté v prospech nášho klienta

Okresný súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v exekučnej veci o vymoženie 250 eur proti nášmu klientovi. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal o zrušenie predmetného uznesenia. Krajský súd následne preskúmal uznesenie spolu s exekučným titulom, ktorým je rozhodcovský rozsudok a bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. Po… Read more »

Okresný súd určil, že zmluvné podmienky zmluvy o úvere sú neplatné

Jeden z našich klientov podal vo februári 2016 na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti zmluvných podmienok. Vo svojej žalobe uviedol, že v novembri 2007 uzatvoril zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 7 800 eur. Keďže sa so splácaním úveru dostal do omeškania, poskytovateľ úveru vyzval na základe… Read more »

Ušetrili sme klientovi 1480,89 Eur

Poštová banka, a.s. sa žalobou voči nášmu klientovi domáhala vrátenia nevyplatených finančných prostriedkov v celkovej výške 1519,43 Eur a to na základe zmluvy o úvere dostupná pôžička zo dňa 12.09.2012. V rámci vyjadrenia k žalobe sme poukázali na to, že zmluva neobsahuje obligatórne náležitosti v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, následkom čoho je daná úverová… Read more »

Zastavenie zrážok zo mzdy klienta

Úspech žalobcu (a tým našej spoločnosti) spočíva v tom, že krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie a veriteľ bol povinný zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy až do rozhodnutia vo veci samej. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi – dohoda o zrážkach zo mzdy obchádza súdnu kontrolu obsahu spotrebiteľských zmlúv a umožňuje siahnuť na… Read more »

Povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach

Klientka uzatvorila zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bola poskytnutá určitá peňažná čiastka. Keďže sa po krátkom čase dostala do zlej finančnej situácie, nebola naďalej schopná splácať poskytnutú sumu. Následkom vynechania splátok bola proti nej vydaná žaloba o zaplatenie sumy 1 049 eur.  Vzhľadom na to, že klientka si bola vedomá celej dlžnej sumy, vo veci… Read more »

Späťvzatie žaloby a návrh na zastavenie konania proti našej klientke

Na okresný súd bolo v právnej veci proti našej klientke o zaplatenie 1 095,51 eur doručené späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania. Späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania podal na okresný súd žalobca, ktorý je nástupcom poskytovateľa úveru, s ktorým naša klientka uzatvorila zmluvu o úvere.

Súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy a rozhodcovská zmluva sú neplatné

Jeden z našich klientov sa podanou žalobou na Okresnom súde domáhal, aby bol vydaný rozsudok, ktorým by súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy, rozhodcovská zmluva a ustanovenia zmluvy o úvere ktorú uzatvoril v júni 2014 sú neplatné. Svoju písomnú žalobu odôvodnil tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a rozhodcovská doložka nebola s ním individuálne dojednaná. Poukázal na… Read more »

Okresný súd zrušil platobný rozkaz v celom rozsahu

Proti nášmu klientovi bola podaná žaloba, na základe ktorej okresný súd vydal platobný rozkaz o zaplatenie sumy 189 eur. Náš klient proti predmetnému platobnému rozkazu podal odpor spolu s odôvodnením, na základe ktorého Okresný súd zrušil platobný rozkaz z októbra 2016 v celom rozsahu.

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

Naša klientka v januári 2017 podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že dohoda o zrážkach zo mzdy ktorá je súčasťou zmluvy o úvere uzavretej v marci 2016 je neprijateľná zmluvná podmienka. Vo svojej žalobe uviedla, že predmetná dohoda spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi ňou a poskytovateľom úveru a taktiež,… Read more »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech nášho klienta

Náš klient uzatvoril v septembri zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že sa po určitom čase dostal do zlej finančnej situácie a nebol schopný splácať svoj úver, poskytovateľ úveru na základe dohody o zrážkach zo mzdy požiadal klientovho zamestnávateľa o vykonávanie zrážok z jeho mzdy. Keďže vykonávaním zrážok stratil klient právo disponovať so svojim… Read more »

Povolenie splácať dlh v požadovaných mesačných splátkach

Proti našim klientom bola podaná žaloba, v ktorej žalobca žiadal, aby im súd uložil povinnosť zaplatiť sumu 1 872,76 eur. Naši klienti si časti svojho dlhu boli vedomí, avšak vzhľadom na to že sú vo veľmi zlej finančnej situácií, požiadali Okresný súd o povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach s prihliadnutím na ich finančnú situáciu, ich príjmy a ich výdavky…. Read more »

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Okresný súd v januári 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi, pre vymoženie 98,55 eur. Vzťah medzi účastníkmi tohto konania vznikol na základe zmluvy o úvere ktorá bola uzatvorená v januári 2014. Na základe tejto zmluvy bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 100 eur. Súčasťou zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, ktorá… Read more »

Zrušený rozhodcovský rozsudok o zaplatenie 4 804,82 eur

Naša klientka uzatvorila vo februári 2010 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 6 100 eur. Po čase splácania sa však zhoršila jej finančná situácia kvôli nečakaným výdavkom a nedokázala úver ďalej riadne splácať. Na základe tejto skutočnosti sa stal jej dlh v celku splatný a bol voči nej vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým jej bola… Read more »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech našich klientov

Okresný súd v júni 2015 svojim rozhodnutím v ktorom zrušil rozhodcovský rozsudok rozhodol v prospech našich klientov.  Popri tomto rozhodnutí o veci samej ďalej uložil neúspešnej strane, čiže poskytovateľovi úveru povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 331,5 eur z návrhu na začatie konania, a to za úspešných žalobcov, ktorými boli naši klienti. Proti tomuto rozhodnutiu o uložení poplatkovej povinnosti podal poskytovateľ úveru… Read more »

Najvyšší súd Slovenskej republiky zastavil odvolacie konanie

Krajský súd v septembri 2015 potvrdil rozhodnutie v prospech nášho klienta. Toto rozhodnutie vydal Okresný úrad, ktorý zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhal jeho zrušenia. Následne však toto odvolanie v celom rozsahu vzal späť a žiadal konanie zastaviť. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto v právnej veci… Read more »

Krajský súd potvrdil uznesenie o zastavení vykonávania zrážok zo mzdy

Okresný súd na návrh našich klientov nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil zamestnávateľovi jedného z nich povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy. Zrážky boli vykonávané na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere z decembra 2014, ktorú uzatvorili naši klienti. Proti tomuto uzneseniu však podal poskytovateľ úveru odvolanie v ktorom žiadal, aby odvolací súd napadnuté… Read more »

Krajský súd potvrdil uznesenie, ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy nášho klienta

Jeden z našich klientov uzatvoril v apríli 2011 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže tento klient sa dostal po určitom čase splácania do finančných problémov a nebol schopný splácať predmetný úver, jeho zamestnávateľ na základe žiadosti poskytovateľa úveru pristúpil k zrážkam zo mzdy. Vzhľadom na to, že vykonávanie zrážok zo mzdy spôsobilo nášmu klientovi výrazné… Read more »

Krajský súd potvrdil rozsudok, ktorým bol zrušený rozhodcovský rozsudok proti nášmu klientovi

V marci 2011 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, na základe ktorej mal všetky spory riešiť rozhodcovský súd. Keďže po určitej dobe prestali kvôli zlej finančnej situácií predmetný úver splácať, stal sa v celku splatný. Následne podal poskytovateľ úveru… Read more »

Krajský súd potvrdil zamietnutie návrhu na vklad záložného práva

V apríli 2015 Okresný úrad – katastrálny odbor prijal návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy z marca 2015, predmetom ktorej je založenie nehnuteľností. Okresný úrad preskúmal celú vec a po preskúmaní obsahu predloženej dohody o splnomocnení na základe ktorej bola uzatvorená záložná zmluva uznal, že ide o typovú zmluvnú podmienku, ktorej znenie nemohol náš klient… Read more »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške takmer 4 570 eur

Naša klientka uzatvorila zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 eur. Súčasťou predmetnej zmluvy bola tiež rozhodcovská doložka, podľa ktorej sa všetky spory ktoré vznikli z tejto zmluvy mali rozhodovať v súlade s rozhodcovskou doložkou. Keďže naša klientka kvôli nedostatku finančných prostriedkov prestala splácať svoj úver, poskytovateľ úveru sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku… Read more »

Krajský súd potvrdil nariadenie predbežného opatrenia povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

V apríli 2016 bol Okresnému súdu doručený návrh našej klientky, ktorým sa domáhala rozhodnutia, ktorým by súd určil, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom na začatie konania podala taktiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd jej zamestnávateľovi uložil povinnosť zdržať sa zrážok z jej mzdy. Zrážky zo mzdy boli… Read more »

Zamietnutý návrh na vklad záložného práva

Nášmu klientovi bol poskytnutý úver na základe zmluvy o úvere. K tejto zmluve bola za účelom zabezpečenia pohľadávky na základe dohode o splnomocnení uzatvorená taktiež zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Keďže náš klient sa dostal do finančných problémov, vo februári 2016 Okresný úrad prijal návrh na vklad  záložného práva do katastra nehnuteľností.  Okresný úrad následne preto preskúmal predmetné… Read more »

Okresný súd zamietol návrh o zaplatenie 660,96 eur proti nášmu klientovi

V novembri 2004 náš klient uzatvoril úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie peňažných prostriedkov vo forme úverového rámca vo výške takmer 1 000 eur. Po určitom čase sa však dostal do finančných problémov a nastal z jeho strany problém so splácaním tohto úveru. Poskytovateľ úveru ho preto písomne vyzval k zaplateniu nesplatenej čiastky. Keďže na toto splatenie náš klient… Read more »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti nášmu klientovi

V júli 2012 náš klient uzatvoril Zmluvu o úvere spolu s Rozhodcovskou zmluvou, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 500 eur, za poplatok v sume 484 eur. Keďže po určitom čase si kvôli nedostatku financií prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poskytovateľ úveru si uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní. Následne sa na základe vydaného… Read more »

Potvrdenie Uznesenia Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie vo výške 1 928,80 eur

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 900 eur. Keďže klientka nemala dostatok financií na splácanie tohto úveru, poskytovateľ úveru podal voči nej návrh na vykonanie exekúcie vo výške 1 928,80 eur. Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola súčasťou… Read more »

Krajský súd potvrdil Uznesenie, ktorým bolo zamietnuté vykonanie exekúcie vo výške 1 470,33 eur

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na… Read more »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Read more »

Krajský súd potvrdil Uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku na návrh nášho klienta

Náš klient sa na Okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku, z dôvodu neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a pre porušenie právnych predpisov na ochranu jeho práv, ako práv spotrebiteľa. Spolu s týmto návrhom taktiež navrhol, aby súd odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku. Okresný súd po preskúmaní potrebných náležitostí uznal, že je daný dôvod na odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, účelom ktorého… Read more »

Krajský súd v exekučnej veci potvrdil Uznesenie ktorým bolo rozhodnuté v prospech našej klientky

Predmetom tejto exekučnej veci bolo vymoženie 125,53 eur s príslušenstvom od našej klientky. Zaplatenia tejto sumy sa domáhal poskytovateľ úveru, ktorý podal návrh na vymoženie pohľadávky. Okresný súd v tejto veci skúmal prioritne exekučný titul, ktorým bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená spolu so zmluvou o úvere v novembri 2010. Po preskúmaní listinných dôkazov… Read more »

Zastavené zrážky zo mzdy nášho klienta

V decembri 2012 uzatvoril jeden z našich klientov zmluvu o úvere, na základe ktorej čerpal úver. Keďže súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient po čase nemal financie na splácanie svojich záväzkov, poskytovateľ úveru vyzval  v auguste 2015 jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na to že klient si nevedel predstaviť pretrvávanie zrážania čiastok z jeho mzdy,… Read more »

Zamietnutá žaloba o zaplatenie sumy 435 eur a povolenie splácať zvyšný dlh vo forme mesačných splátok

Jeden z našich klientov uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bola poskytnutá sim karta ktorá mu umožňovala využívať telekomunikačné služby. Vzhľadom na to že klient bol v značne nepriaznivej finančnej situácií a nezaplatil cenu poskytnutých služieb vo výške 147 eur vyfakturovaných za tri mesiace, operátor ho vo februári 2014 vyzval k dodatočnému zaplateniu neuhradených faktúr. Náš klient na túto výzvu… Read more »

Zastavené exekučné konanie

Okresný súd zastavil exekučné konanie na vymoženie pohľadávky v sume takmer 5 100 eur proti nášmu klientovi. Toto konanie sa začalo v apríli 2015 na žiadosť súdneho exekútora, ktorý požiadal o udelenie poverenia na vykonanie predmetnej exekúcie, v zmysle návrhu poskytovateľa úveru na základe rozhodcovského rozsudku vydaného rozhodcovským súdom. V predmetnej právnej veci vydal tunajší súd v máji 2015 uznesenie, ktorým… Read more »

Zamestnávateľovi nášho klienta nariadená povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy

Nášmu klientovi bol v júli 2015 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutý úver vo výške 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej  cieľom bolo zaistenie pohľadávky veriteľa, čiže poskytovateľa úveru voči dlžníkovi, nášmu klientovi. Keďže tento klient nemal na splátky úveru dostatok financií a dostal sa so splácaním do omeškania, na základe… Read more »

Zrušené rozhodcovské rozsudky

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 a v auguste 2012 zmluvy o úvere, na základe ktorých jej boli poskytnuté úvery. Keďže po určitej dobe nemala dostatok finančných prostriedkov a dostala sa so splácaním úverov do omeškania, stali sa tieto úvery v celku splatné. Vzhľadom na to že bola v naozaj ťažkej životnej situácií a nemala na zaplatenie celých zvyškov úverov… Read more »

Povolenie splácať dlh v mesačných splátkach po 20 eur

Okresný súd v právnej veci o zaplatenie 787,54 eur s príslušenstvom proti našej klientke vyhovel žiadosti našej klientky splácať predmetný dlh v mesačných splátkach po 20 eur. V tomto konaní si bola klientka svojho dlhu plne vedomá a pred súdom uznala tento návrh. Zároveň však poukázala vo februári 2016 pred súdom na svoju zlú životnú… Read more »

Uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Jeden z našich klientov v decembri 2012 uzatvoril zmluvu o úvere, na základe ktorej následne čerpal úver. Keďže súčasťou predmetnej zmluvy o úvere bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient sa po určitom čase splácania dostal do problémov a nebol naďalej finančne schopný splácať tento úver. V auguste 2015 poskytovateľ úveru vyzval… Read more »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

V právnej veci na návrh nášho klienta o zrušenie rozhodcovského rozsudku okresný súd uznesením odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z októbra 2014. Okresný súd v tejto veci preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a pri rozhodovaní zobral v úvahu najmä fakt, že v prípade neodloženia vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k majetkovej ujme nášho klienta. Mohlo by tak nastať… Read more »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy

Na základe zmluvy o úvere bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 800 eur. Poskytovateľ úveru tento vzťah zabezpečil dohodou o zrážkach zo mzdy a následne v októbri 2011 vyzval zamestnávateľa našej klientky k vykonaniu zrážok z jej mzdy, pretože sa dostala s úhradou svojho záväzku do omeškania. Keďže zrážky zo mzdy značne zhoršili finančnú aj životnú situáciu… Read more »

Zmluva o úvere

V marci 2016 bol na okresný súd doručený návrh na uplatnenie pohľadávky, ktorým sa navrhovateľ domáhal aby mu náš klient zaplatil zmenkovú sumu vo výške 1 355,97 eur. Okresný súd v tejto veci vykonal dokazovanie oboznámením sa so spisom, so zameraním najmä na platnosť zmluvy, na základe ktorej vznikla pohľadávka zabezpečená zmenkou a taktiež vypočutím nášho klienta. Na nariadenom… Read more »

V časti zamietnutý návrh o zaplatenie dlžnej sumy a povolené mesačné splácanie zvyšku dlhu

Jeden z našich klientov uzatvoril v auguste 2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 2 000 eur. Po určitom čase sa však náš klient dostal s úhradou svojho záväzku do omeškania, a preto bol v októbri 2013 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov k úhrade celého zostatku nedošlo, následkom čoho podal poskytovateľ… Read more »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Naši dvaja klienti v marci 2014 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej im bola poskytnutá čiastka vo výške 900 eur. Spolu so zmluvou o úvere uzatvorili taktiež rozhodcovskú zmluvu, podľa ktorej mal všetky vzniknuté spory riešiť rozhodcovský súd. Po istej dobe splácania, keď sa dostali s úhradou splátok do omeškania, bol voči nim vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým im bola… Read more »

Zadržané zrážky zo mzdy nášho klienta

Klientovi bol v septembri 2014 poskytnutý úverový rámec vo výške 5 000 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej boli po určitom čase tomuto klientovi v dôsledku meškajúcich splátok za úver zrážky zo mzdy vykonané.  Keďže jeho znížený mesačný príjem značne ovplyvnil jeho celkovú životnú situáciu a nemohol si dovoliť ďalšie zníženie príjmu,… Read more »

V ustanoveniach o úrokoch uznaná zmluva o úvere za neplatnú

Našej klientke bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Kvôli strate zamestnania sa však po určitom čase dostala so splátkami tohto úveru do omeškania, následkom čoho bol v septembri 2013 jej zamestnávateľ vyzvaný k vykonávaniu zrážok z jej mzdy. Následne sa naša klientka návrhom podaným na okresný súd v januári 2014 domáhala aby určil, že ustanovenia dohody… Read more »

Zastavené exekučné konanie o vymoženie takmer 195 eur

Na základe návrhu oprávneného, čiže veriteľa našej klientky sa v marci 2015 začalo proti nej viesť exekučné konanie, za účelom vymoženia pohľadávky vo výške takmer 195 eur. Exekučný titul v tomto prípade predstavoval rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný, pretože naša klientka si nebola schopná kvôli zlej finančnej situácií plniť svoje platobné povinnosti. Súdny exekútor na základe návrhu… Read more »

Zamietnutý návrh o zaplatenie sumy 481 eur

Podaným návrhom v januári 2016 sa navrhovateľ domáhal, aby súd zaviazal nášho klienta k úhrade sumy vo výške 481,96 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že uzavrel s našim klientom v roku 2009 zmluvu, na základe ktorej bol nášmu klientovi schválený úverový rámec vo výške 300 eur. Keďže si náš klient kvôli jeho zhoršenej finančnej situácií prestal plniť svoje povinnosti,… Read more »

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 744,91 eur

Náš klient uzatvoril v apríli 2008 zmluvu, na základe ktorej mu bol schválený úverový rámec vo výške takmer 1 000 eur. Keďže si náš klient kvôli nedostatku finančných prostriedkov neplnil povinnosť pravidelných splátok, nastalo vymáhanie tejto pohľadávky.  Okresný súd pri rozhodovaní prikladal dôraz na listinné dôkazy, najmä na jednotlivé ustanovenia zmluvy. Po preskúmaní týchto dôkazov zistil,… Read more »

Potvrdenie uznesenia súdu prvého stupňa, povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy

Našej klientke boli v júni 2010 poskytnuté dva úvery, spolu vo výške 6 700 eur. Keďže po čase prestala splácať jednotlivé splátky, na základe dohody o zrážkach zo mzdy ktorá bola súčasťou zmlúv o úvere došlo k zrážkam z jej mzdy. Prvá zrážka zo mzdy bola vykonaná vo výške 100 eur a keďže táto suma značne ovplyvnila jej mesačný príjem, nemohla… Read more »

Zamietnutý návrh na zaplatenie sumy 684 eur

V júni 2015 sa navrhovateľ, čiže veriteľ našich dvoch klientov domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by ich zaviazal zaplatiť sumu vo výške 684,83 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že vo februári v roku 2010 uzatvoril s touto dvojicou zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 630 eur. Keďže naši klienti sa po čase… Read more »

Potvrdený rozsudok okresného súdu, ktorý zrušil rozhodcovský rozsudok

Náš klient uzatvoril v máji 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 400 eur za dohodnutý poplatok vo výške 356 eur. Spolu so zmluvou o úvere bola uzatvorená aj rozhodcovská zmluva v zmysle ktorej bolo dohodnuté, že všetky spory sa budú rozhodovať pred rozhodcovským súdom. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov… Read more »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o návrh na odklad jeho vykonateľnosti rozhodol v prospech našej klientky tým, že odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, a to do právoplatného skončenia súdneho konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Naša klientka bola predmetným rozhodcovským rozsudkom zaviazaná zaplatiť poskytovateľovi úveru sumu vo výške 1 594,02 eur s príslušenstvom. Keďže bola v zlej… Read more »

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 560 eur s príslušenstvom

V júni 2015 sa domáhal poskytovateľ úveru od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 690 eur s príslušenstvom. Tento návrh žalobca odôvodnil tým, že v decembri 2008 s našou klientkou uzatvoril Zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej našej klientke poskytol úver vo výške 1 062,21 eur. Keďže pri splátke č.72 sa dostala naša klientka… Read more »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Naša klientka uzatvorila v apríli 2014 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa po určitom čase dostala do finančných problémov a nebola si schopná plniť svoje povinnosti zo zmluvy, jej dlh sa stal v zmysle zmluvných podmienok v celku splatný a následne bol v tejto veci vydaný rozhodcovský rozsudok. Naša klientka má… Read more »

Povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy nášho klienta

Vo februári 2016 podal náš klient na okresný súd žalobu o určenie neprijateľných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 4 746,73 eur. Touto žalobou sa domáhal určenia, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou uzatvorenia zmluvy, sú neplatné. Príčinou jeho rozhodnutia podať žalobu bolo začatie vykonávania… Read more »

Zamietnutá žaloba o zaplatenie 615 eur

V októbri 2015 bol na súd podaný návrh, ktorým mal súd zaviazať nášho klienta zaplatiť 615,97 eur spolu s príslušenstvom. Tento návrh bol podaný na základe Zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty z novembra 2009. Na základe tejto zmluvy sa navrhovateľ zaviazal poskytnúť nášmu klientovi kreditnú kartu, ku ktorej bol vedený účet. Nášmu… Read more »

Priznané oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku

Keďže naša klientka sa podanou žalobou na Okresný súd domáhala nariadenia predbežného opatrenia, okresný súd ju vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za túto podanú žalobu. Vzhľadom na veľmi zlú finančnú situáciu našej klientky, ktorá má veľmi malý príjem z ktorého sa snaží splácať si viacero dlhov, požiadala podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o oslobodenie od zaplatenia súdneho… Read more »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Oprávnený, čiže poskytovateľ úveru v marci 2015 navrhol vykonanie exekúcie voči nášmu klientovi, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok rozhodcovského súdu. V návrhu na vykonanie exekúcie žiadal, aby súdny exekútor v danej veci vykonal exekúciu na vymoženie istiny vo výške 1 942,31 eur. Súdny exekútor následne na Okresnom súde v septembri 2015 žiadal o udelenie poverenia na vykonanie… Read more »

Potvrdenie rozhodnutia Okresného súdu v prospech našej klientky

Krajský súd, ako súd odvolací v konaní o odvolaní poskytovateľa úveru potvrdil rozsudok Okresného súdu, v ktorom bolo rozhodnuté v prospech našej klientky. V prípade prvostupňového konania išlo o právnu vec na návrh našej klientky. Tá sa domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku. Jej návrhu okresný súd – súd prvého stupňa vyhovel a v máji 2015 zrušil… Read more »

Povolenie splácať dlh v mesačných splátkach

Okresný súd v konaní proti našej klientke o zaplatenie 4 562 eur s príslušenstvom rozhodol v prospech našej klientky tým, že jej povolil splácať nesplatenú sumu úveru 3 022,48 eur mesačnými splátkami vo výške 40 eur. Tento návrh proti klientke bol podaný na základe úverovej zmluvy z  júna 2013, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru vo… Read more »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku o zaplatenie takmer 1 530 eur

Náš klient sa na konci januára 2016 domáhal na súde vydania rozhodnutia, ktorým by okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť sumu takmer 1 530 eur spolu s príslušenstvom. V rámci odôvodnenia tejto žaloby náš klient uviedol, že Rozhodcovská zmluva je podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka neplatná a tiež, že nemal možnosť skutočne sa oboznámiť… Read more »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Jednému z našich klientov bol po tom ako sa dostal do omeškania so splácaním úveru ktorý mu bol poskytnutý, v septembri 2014 doručený rozhodcovský rozsudok na základe rozhodcovskej doložky, ktorá bola súčasťou úverovej zmluvy, ktorú náš klient uzatvoril. Rozhodcovskú doložku je však možné podľa Občianskeho zákonníka považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Náš klient sa preto domáhal na… Read more »

Povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach po 20 eur

Jedna naša klientka uzatvorila v októbri 2013 úverovú zmluvu, na základe ktorej jej boli poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 1 200 eur.  Keďže sa klientka nečakane dostala do zlej finančnej situácie, porušila si svoje zmluvné povinnosti tým, že prestala splácať úver v dohodnutých mesačných splátkach. Naša klientka si bola vedomá toho, že nesplatila poskytnuté peňažné prostriedky, a preto uznala… Read more »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Naša klientka uzatvorila vo februári 2012 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Súčasťou zmluvy o úvere bola taktiež rozhodcovská zmluva, ktorej súčasťou bola rozhodcovská doložka. Keďže si naša klientka nebula schopná v minulosti riadne plniť svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal v celku splatný a… Read more »

Znížená dlžná suma a povolené mesačné splátky po 10 eur

Navrhovateľ, ktorého predchodcom bol poskytovateľ úveru sa podaným návrhom v septembri 2015 domáhal rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal zaplatiť našu klientku sumu 601,36 eur spolu s príslušenstvom. Dôvodom na začatie konania bolo omeškanie našej klientky s úhradou svojho záväzku, keďže sa dostala do finančných problémov. Záväzok spočíval v poskytnutí úveru vo výške 900 eur v decembri 2011. Naša klientka sa… Read more »

Povolené mesačné splátky vo výške 15 eur

Navrhovateľ, a teda poskytovateľ úveru návrhom v máji 2014 žiadal súd, aby zaviazal našu klientku zaplatiť sumu 640 eur s príslušenstvom. Svoj návrh odôvodnil tým, že v júli 2007 poskytol našej klientke úver vo výške takmer 700 eur. Keďže sa po určitom čase dostala naša klientka s úhradou splátok do omeškania, poskytovateľ úveru vyhlásil okamžitú splatnosť tohto úveru, a to vo… Read more »

Zastavené konanie o zaplatenie 1 334,20 eur s príslušenstvom

Žalobca, čiže poskytovateľ úveru žiadal žalobou v septembri 2014, aby súd uložil našej klientke povinnosť zaplatiť sumu 1 334,20 eur. Svoju žalobu odôvodnil tým, že v marci 2008 uzatvoril s našou klientkou zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej poskytol úverový limit vo výške 1327,76 eur. Súd v tejto veci vykonal dokazovanie, na základe ktorého… Read more »

Krajským súdom potvrdené zamietnutie poverenia na výkon exekúcie

V prípade jedného z našich klientov rozhodol Okresný súd v exekučnej veci v jeho prospech tým, že zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie bolo vedené na základe exekučného titulu, ktorým bol rozhodcovský rozsudok. Vymáhaná pohľadávka predstavovala sumu 885,99 eur s príslušenstvom. Proti tomuto uzneseniu okresného súdu však v  zákonnej lehote podal poskytovateľ úveru odvolanie. Krajský… Read more »

Povolenie splácať dlh v navrhnutých mesačných splátkach

Náš klient uzatvoril úverovú zmluvu, predmetom ktorej  bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 1.050,- Eur. Tento úver sa náš klient zaviazal vrátiť v 60 mesačných splátkach po 35,07 eur. Po určitom čase sa však dostal do zlej životnej situácie, pretože ho napadli a okradli a bol dlhodobo v bezvedomí. Následne s ním zamestnávateľ ukončil pracovný pomer. Dôsledkom týchto okolností porušil… Read more »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Naša klientka sa návrhom v januári 2016 domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Návrh na odklad vykonateľnosti odôvodnila ako preventívne opatrenie, pretože v prípade nariadenia exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu ktorým je rozhodcovský rozsudok ako súčasť zmluvy o úvere ktorú uzatvorila,  jej ako spotrebiteľovi hrozí ujma na jej právach. Tiež poukázala… Read more »

Vyhovenie žiadosti splácať dlh v mesačných splátkach

Naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý krátkodobý úver vo výške 350 eur, ktorý sa zaviazala spolu s odplatou vrátiť jednorazovo do októbra 2013. Keďže sa nečakane dostala do finančných problémov, nebola schopná dlžnú sumu v lehote splatnosti vrátiť. Poskytovateľ úveru sa preto s prihliadnutím na všetky uhradené splátky našej klientky návrhom v júli… Read more »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke

Klientka podpísala zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 500 eur. Tento úver sa zaviazala splatiť v 12. mesačných splátkach po 82 eur. Tejto klientke sa však zhoršila finančná a ekonomická situácia a nebola schopná si riadne a včas plniť svoje povinnosti vychádzajúce z predmetnej zmluvy. Preto podal poskytovateľ úveru proti našej klientke žalobu o zaplatenie 58,77… Read more »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

V januári 2015 požiadal náš klient o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou Zmluvy o úvere a zároveň žiadal o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by sa jeho zamestnávateľovi uložila povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. K vykonávaniu zrážok zo mzdy došlo na základe predmetnej dohody po tom, ako sa klient kvôli zhoršenej ekonomickej situácie dostal so splácaním… Read more »

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Náš klient uzatvoril v júni 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 3 500 eur. Tento úver sa zaviazal splácať v 70. pravidelných mesačných splátkach vo výške 87,29 eur. Nakoľko sa klient dostal so splácaním úveru do omeškania, bol voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok, na základe ktorého  žiadala súdna exekútorka o udelenie poverenia na vykonanie… Read more »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Keďže bol proti našej klientke vydaný rozhodcovský rozsudok a ona bola vo veľmi zlej finančnej situácií, rozhodla sa prostredníctvom podania návrhu na okresný súd domáhať zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnila tým, že podľa jej názoru trpí rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu, pretože rozhodcovská doložka, ktorá je súčasťou zmluvy o úvere je neplatná. Ďalej… Read more »

Zastavené exekučné konanie proti nášmu klientovi

Jeden z našich klientov uzatvoril zmluvu o úvere, avšak v dôsledku jeho zhoršenej finančnej situácie sa dostal so splácaním úveru do omeškania. Následkom tohto omeškania bolo, že sa poskytovateľ úveru návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vymoženia sumy 593,68 Eur s príslušenstvom od nášho klienta. Súd preskúmal všetky listinné dôkazy, ktoré nejakým spôsobom súviseli s celým konaním a dospel k záveru, že je… Read more »

Zamietnutá žiadosť na výkon exekúcie

Medzi našim klientom a spoločnosťou, ktorá mu poskytla úver v sume 265,55 eur vznikol na základe zmluvy o úvere v apríli 2008 právny vzťah. Náš klient sa zaviazal tento úver vrátiť zvýšený o sumu poplatku vo výške 212,44 eur v 10. mesačných splátkach. Keďže sa dostal do finančných problémov a svoj dlh si nebol schopný riadne uhrádzať, poskytovateľ úveru pristúpil k vymáhaniu svojej… Read more »

Zamestnávateľovi našej klientky uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy

Klientka uzatvorila v júli 2014 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 600 eur. Nakoľko bola súčasťou zmluvy aj dohoda o zrážkach zo mzdy a po vyše roku sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť ktorá jej poskytla úver v októbri 2015 vyzvala jej zamestnávateľa na vykonávanie zrážok zo mzdy. Keďže vykonávanie zrážok zo… Read more »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Jeden z našich klientov sa na okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne, kým sa nerozhodne vo veci samej, podal návrh na odklad vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa jeho názoru trpí predmetné rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu a že rozhodcovská zmluva je neplatná. Súd návrh na odklad vykonateľnosti preskúmal a dospel… Read more »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 286 eur.

V roku 2014 bola na Okresný súd doručená žaloba, v ktorej navrhovateľ žiadal, aby súd zaviazal našu klientku zaplatiť istinu 286,92 eur s príslušenstvom a taktiež náhradu trov konania. Tento nárok žalobca odôvodňoval tým, že v roku 2010 uzatvorila s ním naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 360 eur. Zaviazala sa ho… Read more »

Povinnosť zamestnávateľa zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy našeho klienta!

Náš klient v januári 2015 podal návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal vydania predbežného opatrenia. Požadoval, aby súd uložil jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok z jeho mzdy. Svoj návrh odôvodnil tým, že s odporcom uzavrel zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1500 eur. Súčasťou tejto… Read more »

Súd rozhodol, že úver je bezúročný a bez poplatkov

V júli 2012 bol jednému z našich klientov poskytnutý úver vo výške 500 eur. Keďže klient tento úver riadne a včas nesplácal, v januári 2014 mu bolo listom oznámené, že celý dlh sa stal splatný a bol vyzvaný na jeho úhradu pod hrozbou podania návrhu na súd. Klient nebol schopný dlh splatiť, pretože mu to zlá finančná situácia neumožnila. V auguste… Read more »

Návrh Veriteľa v časti o zaplatenie sumy 886,82 eur zamietnutý!

Náš klient uzatvoril s právnym predchodcom navrhovateľa v roku 2013 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru v o výške 1.800,- eur. Náš klient sa zaviazal tieto peňažné prostriedky vrátiť v 84 pravidelných mesačných splátkach po 52,15 eur. Klient bol s úhradou svojho záväzku v omeškaní, preto bol v novembri 2014 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru, ktorý pozostáva z nezaplatených splátok po… Read more »

Zamietnutý návrh veriteľa proti našej klientke o zaplatenie 1 263 eur!

Klientka uzatvorila zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1200 eur, ktorý sa zaviazala splácať spolu s úrokom v 42 mesačných splátkach vo výške 64,29 eura. Keďže po čase sa finančná situácia našej klientky zhoršila, dostala sa už pri 8. splátke s úhradou splátok do omeškania. Napokon zaplatila sumu 1 436,92 eura…. Read more »

Súd povolil našemu klientovi mesačné splátky!

V konaní, kde bol náš klient na strane odporcu sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 1630,74 eur. Náš klient v júni 2015 pred súdom tento navrhovateľov nárok uznal, požadoval však o možnosť plnenia v splátkach po 20 eur mesačne. Túto požiadavku odôvodnil súdu tým, že je posledného pol roka nezamestnaný a poberá podporu vo výške 255 eur mesačne. Súčasne je evidovaný… Read more »

Zamietnutý návrh na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi

Návrhom v marci 2015 spoločnosť ktorá poskytla nášmu klientovi úver žiadala, aby okresný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie v neprospech nášho klienta, a to vymožením pohľadávky vo výške 1.287,11 eur s príslušenstvom. Právny vzťah medzi poskytovateľom úveru a našim klientom vznikol na základe zmluvy o úvere, ktorá bola uzatvorená v marci 2008. Súčasťou tejto… Read more »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 1 251 eur!

Okresný súd v konaní o zaplatenie 1.251,16 eur s príslušenstvom v celom rozsahu zamietol žalobu proti našej klientke. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca uzatvoril v roku 2004 s našou klientkou úverovú zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie revolvingového úveru vo výške 1.161,79 eur. Keďže klientka nebola schopná si úver pravidelne splácať a… Read more »

Krajský súd potvrdil Uznesenie v prospech nášho klienta

Jeden z našich klientov v roku 2008 uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 8.298,48 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže sa náš klient po určitom čase dostal do finančných problémov a prestal si svoj dlh splácať, poskytovateľ úveru predložil túto dohodu jeho zamestnávateľovi, ktorý… Read more »

Súdom znížená dlžná čiastka a povolenie splátok

Na základe zmluvy o úvere bol nášmu klientovi poskytnutý úver vo výške 950 eur s dohodnutým úrokom z úveru vo výške 730 eur, ktorý sa zaviazal splatiť v 24 mesačných splátkach po 70 eur. Tento záväzok si náš klient splnil len čiastočne a následne sa dostal s úhradou do omeškania, na základe čoho poskytovateľ úveru… Read more »

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 230 eur proti našemu klientke!

Okresný súd zamietol žalobu proti našej klientke v právnej veci o zaplatenie 1.230,44 eur s príslušenstvom. Žalobu podala spoločnosť, ktorá našej klientke poskytla v novembri 2010 úver vo výške 1500 eur. Tento úver sa klientka zaviazala splácať v 36 mesačných splátkach vo výške 85,15 eur. Keďže pri 20. splátke sa dostala s úhradou splátok do… Read more »

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom. Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni… Read more »

Povolenie splácania dlhu v navrhovaných splátkach.

Klientka uzatvorila v marci 2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 1 700 Eur. Celkove splatila sumu 965,83 Eur, následne sa však dostala s úhradou do omeškania, na základe čoho bola v auguste 2013 vyzvaná k splateniu celého úveru. Na splatenie tejto sumy však nemala finančné prostriedky. V auguste 2014 bola Okresnému súdu doručená žaloba proti… Read more »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy – potvrdené Krajským súdom

Náš klient uzatvoril zmluvu o úvere, ktorej súčasťou bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že si nebol schopný platiť svoj dlh riadne a včas, došlo na základe tejto dohody k zrážkam z jeho mzdy. Keďže zrážky zo mzdy by nášmu klientovi veľmi skomplikovalo jeho finančnú a životnú situáciu, v októbri 2014 sa návrhom podaným na Okresný… Read more »

Schválený uzavretý zmier

V auguste 2014 podal navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou náš klient uzatvoril zmluvu návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal zaplatenia sumy 1.215,70 eur. Išlo o sumu, ktorá predstavovala poskytnutý úver, ktorý si však náš klient riadne nesplatil. Odporca, čiže klient sa k tomuto návrhu písomne nevyjadril, až na pojednávaní v januári 2015 uviedla zástupkyňa odporcu, ktorou bola manželka… Read more »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok!

Naša klientka uzatvorila v novembri 2012 zmluvu o revolvingovom úvere súčasťou ktorej bola taktiež rozhodcovská doložka, na základe ktorej jej bola poskytnutá pôžička vo výške 960 eur. Túto čiastku sa zaviazala splácať v 42 mesačných splátkach vo výške 51,44 eur. Keďže si kvôli zlej finančnej situácií nemohla svoj dlh plniť, stal sa v celku splatný…. Read more »

Povolenie splátok a sčasti zastavené konanie

Klientka uzatvorila zmluvu o pripojení. Keďže si po čase prestala plniť svoje zmluvné povinnosti tým, že za poskytované služby riadne a včas neplatila, navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou uzatvorila predmetnú zmluvu, sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu v októbri 2014 domáhal zaplatenia všetkých nedoplatkov za poskytnuté služby. Tieto nedoplatky predstavovali celkovo sumu 76,99 eur. V tejto veci súd na základe návrhu… Read more »

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 232 eur proti našemu klientovi!

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1.232,07 eur s príslušenstvom v právnej veci proti našej klientke. Túto žalobu podala spoločnosť, ktorá prebrala dlh od spoločnosti ktorá našej klientke poskytla úver. Úverová zmluva bola uzatvorená v marci 2012 a jej predmetom bolo poskytnutie spotrebiteľského bezúčelového úveru vo výške 1.700 eur. Tento úver sa naša klientka zaviazala… Read more »

Zastavené odvolacie konanie

V právnej veci, kde Okresný úrad za účasti nášho klienta rozhodnutím zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o zriadení záložného práva podal navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou náš klient uzatvoril zmluvu odvolanie na Krajský súd. Ten potvrdil rozhodnutie Okresného úradu. Keďže navrhovateľ nesúhlasil ani s rozhodnutím Krajského súdu, podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky… Read more »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o vymoženie 138 eur

Náš klient uzatvoril vo februári 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 300 eur. Túto sumu sa zaviazal splatiť desiatimi mesačnými splátkami po 53 eur. Po určitom čase sa však dostal so splácaním do omeškania a keďže súčasťou zmluvy o úvere bola aj rozhodcovská zmluva, spoločnosť, ktorá nášmu klientovi úver poskytla riešila… Read more »

Zrušenie Dohody o zrážkach zo mzdy

V auguste 2011 uzatvorila naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Keďže súčasťou zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. V čase keď sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť, ktorá jej poskytla úver vyzvala zamestnávateľa našej klientky na vykonávanie zrážok zo mzdy. Táto skutočnosť viedla… Read more »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku – rozporné úroky s dobrými mravmi

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur. Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom…. Read more »

Povolenie splátok

Klientka uzatvorila na základe zmluvy o stavebnom sporení a jej žiadosti o poskytnutie úveru úverovú zmluvu. Bol jej poskytnutý úver vo výške 3 319,39 eur, ktorý sa zaviazala splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Keďže si tento úver nesplácala tak, ako bolo dohodnuté, spoločnosť, ktorá jej úver poskytla ju vyzvala na úhradu dlžnej sumy a následne na úhradu celého zostatku úveru, avšak… Read more »

Zrušenie výkonu exekúcie

Náš klient uzatvoril zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si svoje záväzky, táto zmluva sa po čase stala podkladom pre rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozsudok, ktorým bol náš klient povinný zaplatiť spoločnosti, ktorá mu úver poskytla istinu… Read more »

Platnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušenie rozhodcovského rozsudku

Naša klientka sa ako žalobkyňa domáhala toho, aby Okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, na základe toho, že bola z jej strany namietnutá platnosť rozhodcovskej zmluvy. Spolu s návrhom o zrušenie rozhodcovského rozsudku požiadala súd, aby bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, kým nebude samostatne rozhodnuté vo veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Chcela tým predísť tomu, aby nebola vykonávaná exekúcia na… Read more »

Zamietnutie exekúcie

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci proti našej klientke ako povinnej v jej prospech. Išlo o dovolanie oprávneného, čiže veriteľa našej klientky proti Uzneseniu Krajského súdu. V roku 2012 požiadal súdny exekútor Okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd však jeho žiadosť zamietol. V odôvodnení poukázal na to, že právny predchodca oprávneného a naša klientka uzavreli úverovú zmluvu,… Read more »

Nepovolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností

V novembri 2014 zamietol správny orgán – Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor návrh na vklad záložného práva. Išlo o konanie o povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy, ktorú uzatvorila naša klientka. Okresný úrad preskúmal návrh, ktorého prílohou bola aj predmetná záložná zmluva a dospel k záveru, že v riešených právnych vzťahoch došlo k značnej nerovnováhe v právach… Read more »

Zrušenie poverenia na vykonanie exekúcie

Vo februári 2015 bola na Okresný súd doručená žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našej klientke na vymoženie pohľadávky vo výške 543,40 eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Táto žiadosť bola podaná na základe návrhu na vykonanie exekúcie oprávneného, čiže spoločnosti s ktorou naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, ktorý bol doručený súdnemu exekútorovi spolu… Read more »

Súd zamietol žiadosť na vykonanie exekúcie

V prípade jednej našej klientky súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Žiadosť bola Okresným súdom zamietnutá, pretože po preskúmaní celej veci súd zistil, že vec bola v rozhodcovskom konaní prejednaná na základe absolútne neplatnej rozhodcovskej zmluvy a tým pádom v tomto konaní nemožno exekučný titul považovať v súlade zo zákonom. Keďže veriteľ klientky,… Read more »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok – exekučné konania nehrozí

Jeden z našich klientov uzatvoril v júli 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 050 eur. Pre tento úver sa rozhodol z dôvodu, že mal viacero nesplatených dlhov a keďže mu hrozila exekúcia, snažil sa na ich splatenie získať ďalší úver. Keď uhradil 20 splátok, dostal sa do finančných problémov a prestal si plniť… Read more »

Náš klient získal bezúročný úver bez poplatkov

Právny predchodca navrhovateľa uzatvoril s našim klientom ako dlžníkom úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver vo výške 299 eur. Odporca, čiže náš klient sa zaviazal uhradiť tento úver v 72 pravidelných mesačných splátkach po 8,04 eur. Nakoľko bol náš klient v omeškaní s úhradou svojho záväzku, navrhovateľ ukončil úverovú zmluvu a v auguste 2014 vyzval odporcu k zaplateniu… Read more »

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania. V októbri 2014 bol… Read more »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Read more »

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom… Read more »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Klientovi bol doručený rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti, ktorá podala návrh na rozhodcovský súd, sumu 385 eur s príslušenstvom. Náš klient reagoval na tento rozsudok podaním návrhu na Okresný súd, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že rozhodcovská doložka je neplatná ako neprijateľná podmienka, a poznamenal že… Read more »

Predbežné opatrenie proti zrážkam zo mzdy

V prípade jednej našej klientky došlo k zrážkam zo mzdy v prospech spoločnosti, s ktorou v minulosti uzatvorila zmluvu o úvere. Keďže bola proti, návrhom na Okresný súd sa domáhala určenia, že ňou označené ustanovenia zmluvy, ktorú uzatvorila s odporcom a úverových podmienok tvoriacich súčasť tejto zmluvy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom podala tiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala, aby… Read more »

Premlčania zmluvy o úvere

V roku 2006 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere. Ich veriteľ, teda spoločnosť, ktorá im úver poskytla podala v januári 2014 žalobu, ktorou žiadala od žalovaných, teda našich klientov zaplatiť sumu takmer 350 eur s príslušenstvom. Prvé pojednávanie v danej veci sa uskutočnilo v apríli 2014 na Okresnom súde. Na tomto pojednávaní žalovaní vzniesli námietku premlčania, pričom uviedli, že všetko je… Read more »

Zrušenie vykonanie exekúcie

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až… Read more »

Odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Naša klientka bola rozhodcovským rozsudkom zaviazaná, aby zaplatila istinu vo výške 50 eur spolu s úrokom z omeškania, zmluvnú pokutu, trovy a trovy rozhodcovského konania. Keďže túto sumu odmietala zaplatiť, podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Klientka, ako žalobkyňa vo svojej žalobe zároveň súdu navrhla vydať Uznesenie, ktorým odloží vykonateľnosť tohto… Read more »

Rozhodcovský rozsudok v rozpore so zákonom

V roku 2012 uzatvorila naša klientka zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 400 eur, za poplatok vo výške 356 eur. Celkom mala vrátiť sumu 756 eur. V rámci rozhodcovskej zmluvy bolo uvedené, že všetky spory vzniknuté z tejto úverovej zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní. Keďže sa po určitom čase dostala do finančnej núdze… Read more »

Úroková miera v rozpore s dobrým mravom

Klienti uzatvorili s úverovou spoločnosťou zmluvu o úvere. Úver bol vo výške 420 eur a splatnosť tohto úveru bola dohodnutá na 30 splátok po 25,85 eur. Keďže klienti neboli schopní plniť si svoju povinnosť, celá vec sa v roku 2014 dostala pred okresný súd. Ten zistil, z verejne prístupnej internetovej stránky Národnej banky Slovenska, že… Read more »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Náš klient v marci 2013 uzatvoril so spoločnosťou ktorá poskytuje úverové finančné služby zmluvu o úvere. Výška úveru bola 1 380 eur. Keďže sa klient dostal do problémov a nebol schopný splácať tento úver v dohodnutých mesačných splátkach, dlh sa stal splatný v celku. Klient nemal na zaplatenie tejto sumy finančné prostriedky, a tak žalovaný,… Read more »

Odpustenie dlhu vďaka správe záväzkov

Pred tým, ako  pán „Peter“ oslovil našu spoločnosť, sa márne snažil komunikovať so svojimi veriteľmi ohľadom svojich záväzkov. Život mu veľa krát vytváral prekážky, a on sa s nimi snažil popasovať čo najlepšie. Keďže sa pánovi „Petrovi“ zo strany veriteľov nevyšlo v ústrety žiadnym spôsobom tak, ako to uvádzajú vo svojich reklamách a stanoviskách, obrátil sa preto na našu spoločnosť… Read more »

Žiadost o vyčíslenie dlhu

Vo všeobecnosti uvádzajú veritelia , že majú mechanizmy ako pomôcť svojim klientom, ktorí sa dostanú do zlej finančnej a životnej situácie. Nie vždy je to však pravda. Tak ako v prípade klientky, ktorá mala viacerých veriteľov a už nevládala splácať pôvodné splátky. Nakoľko jej ani jeden z veriteľov nevyšiel v ústrety a mala snahu riešiť svoje záväzky rozhodla sa, ako jedna… Read more »

Správa záväzkov vs nebanková spoločnost

Keď si človek berie úver od banky alebo nebankovej spoločnosti, často nemyslí na to, že sa môže jeho životná a finančná situácia radikálne zmeniť k horšiemu. Stáva sa to v dôsledku choroby alebo straty zamestnania. Z klienta, ktorý si doteraz platil riadne všetky svoje záväzky, sa zrazu stane neplatič. Toto je aj prípad nášho klienta, ktorý však mal záujem… Read more »

Naša ďalšia klientka nemusí platiť úroky z pôžičky

Väčšina z nás má to šťastie, že býva v dome, či byte so svojim partnerom, maximálne so svojimi deťmi. Až pri stretnutí s jednou z našich klientok, sme si uvedomili, že toto pravidlo má aj svoje smutné výnimky. Práve toto stretnutie s 58 ročnou pani, žijúcou v malom byte s dcérou a tromi vnukmi, nám… Read more »

Náš klient získal „bezúročnú“ pôžičku

Určite to všetci dobre poznáme. Reklamné spoty pôžičkových spoločností, ktoré lákajú ľudí na „výhodné“ splácanie. Podobne to bolo aj v prípade jedného nášho klienta, 43 ročného operátora výroby v strojníckom priemysle, ktorý si požičal 400 EUR s odplatou 152 EUR. Zaviazal sa splatiť dlh v 13 splátkach, pričom prvé tri splátky boli vo výške 2 EUR na… Read more »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku

Pravidelne každý rok začína najväčší stres pre všetky školopovinné deti, a tým je začiatok školského roka. Čas spojený na jednej strane s nárekom našich ratolestí, no na druhej strane tiež so zvýšenými finančnými nákladmi rodičov. Niet sa preto čomu čudovať, že v období, keď rodičia nakupujú pre svoje deti nové školské tašky, zošity, kalkulačky, či iné nevyhnutnosti, sa… Read more »

Povolenie splátok

Pre ľudí, ktorí žijú od eura k euru je každý deň dňom o prežitie. O to viac, ak sa k tomu dňu pridá nešťastná udalosť, tak ako sa to stalo v prípade našej klientky. Počas jej návštevy u lekára jej odišiel kotol, ktorý reguloval teplotu bytu a zároveň vody. Vzhľadom na tuhú zimu, nemala inú možnosť, pri jej nízkom stave dôchodku ako… Read more »

Odpustenie dlhu voči telefonickému operátorovi

V dobe modernej technológie sa asi už nikto nezaobíde bez mobilného telefónu, pretože je to jeden z najzákladnejších prvkov dnešnej komunikácie. Niet sa teda čo čudovať, že operátori sa snažia zarobiť na týchto každodenných potrebách ľudí, a to v čo najväčšom množstve. V čase vzostupu šírenia informácií po internete to však majú čoraz ťažšie a… Read more »

Súhlas so splátkami

Nejeden obyvateľ Slovenskej republiky je kvôli nízkym príjmom nútený vziať si pôžičku. Inak to nebolo ani v prípade jedného nášho klienta. Zamestnaný ako zdravotník, s mesačným príjmom 700,- EUR, si zobral spotrebný úver na čokoľvek v výške 4.700,- EUR. Mal v pláne osamostatnenie sa a začatie života na vlastnej nohe. V zmluve, uzatvorenej v roku… Read more »

Odblokovanie nehnuteľnosti

Nie každý má právnické vzdelanie. Niet sa teda čomu čudovať, že si jeden z naších klientov pri podpisovaní úverovej zmluvy nevšimol, že v prípade neplatienia riadnych mesačných splátok, dáva veriteľovi súhlas na zablokovanie nehnuteľnosti. Išlo o väčší rodinný dom, v ktorom jeho predkovia žili už niekoľko desaťročí. Zarážajúci na tom je fakt, že táto krásna… Read more »

Odpustenie časti dlhu

Všetci dobre vieme, v akom stave je naše zdravotníctvo. Pokiaľ máte závažnú chorobu a potrebujete prednostnú operáciu a vyšetrenie, musíte si za to zaplatiť. Závažnou chorobou trpela aj jedna z našich starších klientiek, ktorá však taký obnos financií nemala k dispozícií. Vzhľadom na to že bolo pre ňu zdravie najdôležitejšie, požiačiala si značnú sumu za… Read more »

Zastavenie zrážok zo mzdy

Každý sa môže ocitnúť v zložitej finančnej situácií, keď neberie do úvahy možné následky. V takomto okamihu sa ocitla aj jedna z našich klientok. Urýchlene potrebovala financie a tak podpísala zmluvu s veriteľom, v ktorej figurovali tzv. Neprijateľné zmluvné podmienky. Keď sa klientka objavila v jednej z našich pobočiek, náš ochotný personál jej neváhal podať… Read more »

Odpustenie dlhu

V otázke odpustenia dlhu nás oslovila jedna staršia pani, ktorá si nemohla dovoliť platiť riadnu splátku. Táto splátka sa týkala štúdia jej vnučky, ktorej rodičia odmietli platiť vysokú školu. Ako sa vraví, za dobrotu na žobrotu, tak aj táto naša staršia klientka sa dostala do problémov, pretože jej vážne ochorel manžel, a jej náklady na… Read more »