BONATO v TA3 25.10.2021

Konateľ spoločnosti BONATO Zdeněk Bučko bol v relácii BIZNIS v televízii TA3 dňa 25.10.2021. Ak ste náhodou reláciu nepozerali, prinášame Vám záznam, ktorý si môžete pohodlne pozrieť.

Novinky zo života Bonata

Radi by sme sa s Vami podelili o aktuálne info zo života Bonata, poďte sa s nami na ne pozrieť 1) Prvá vec, s ktorou by sme sa chceli podeliť je aktuálny zoznam kancelárií po celom Slovensku. Nájdete nás v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. 2) Chceli by sme len pripomenúť, že ak máte medzi… Read more »

Rok, ktorý priniesol veľkú zmenu

Zvyšujeme úroveň života ľudí tým, že ich oddlžíme a pomáhame im získavať stratenú slobodu   Toto je vízia, ktorou sa aktuálne uberáme v spoločnosti BONATO. Táto vízia nám ukazuje aká je sloboda dôležitá v živote človeka. Vieme o tom svoje, keď sme pred približne rokom vymýšľali, ako sa popasovať so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Bola to práve sloboda,… Read more »

Klientka, ktorá sa môže tešiť z vyhratého súdu

Žalobca sa písomne podanou žalobou zo dňa 04.09.2019 prostredníctvom právneho zástupcu domáhal, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 517,06 eur istiny s príslušenstvom. Vo veci bol vydaný platobný rozkaz dňa 16.10.2019, ktorý bol zrušený z dôvodu podaného odporu našou klientkou. Okresný súd Nitra žalobu o zaplatenie približne 520,00 Eur zamietol. Vďaka spolupracujúcemu advokátovi sme pomohli… Read more »

Klient, ktorému pribudlo v peňaženke o 350 Eur viac

Žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na úhradu žalovanej istiny s príslušenstvom. Uviedol, že uzatvoril dňa 23.4.2015 so žalovaným Zmluvu o spotrebiteľskom úvere revolvingového typu (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 570,00 €. Poskytnutý úver sa žalovaný zaviazal splatiť spolu s úrokom v 36 mesačných splátkach po 20,17 €, v… Read more »

Ušetrených viac ako 8000 Eur aj s príslušenstvom

Žalobca sa svojím návrhom doručeným súdu 12.12.2018 domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 8.201,- Eur spolu s úrokom vo výške 16,90% ročne zo sumy 6.312,21 Eur od 01.03.2018 do zaplatenia a úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 7.897,68 Eur od 1.3.2018 do zaplatenia, a nahradiť mu trovy… Read more »

Z povinnosti zaplatiť plnú výšku istiny, nakoniec pani Mária dostala možnosť mesačných splátok

Žalobou podanou ako návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.12.2017 sa žalobca v tomto prípade UNICREDIT Bank a.s., prostredníctvom advokáta domáhal, aby súd uložil žalovanému v tomto prípade našej klientke pani Márií povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 11 009,90,- Eur s príslušenstvom. Titulom nesplnenia svojho záväzku dlžníka, vyplývajúceho zo… Read more »

Naša klientka pani Anna a ušetrený rodinný rozpočet

Žalobca v tomto prípade BENCONT Collection, a.s. sa žalobným návrhom domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému v tomto prípade pani Anne povinnosť zdržať sa použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v zmluve o úvere „lepšia splátka“. Žalobca návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že na základe Zmluvy… Read more »

Pán Daniel vďaka súdu bude musieť zaplatiť o 22% menej než mal a s priaznivými podmienkami

Obchodná spoločnosť KRUK ČR a SR sa domáhala od nášho klienta pána Daniela na súde zaplatenia dlžnej sumy vo výške 4.587,74 s príslušenstvom. Na základe argumentov nášho spolupracujúceho advokáta súd určil, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov a zaviazal klientku na úhradu dlžnej sumy vo výške 3.592,57 eura, pričom jej umožnil uhrádzať dlžnú sumu v mesačných splátkach po 50… Read more »

Pán Michal a jeho ušetrených 3 365 Eur z dlžnej sumy 3 488 Eur

Prima banka, a.s. sa voči nášmu klientovi pánovi Michalovi domáhala dlžnej sumy 3 488,04 Eur s príslušenstvom. Na základe pomoci nášho spolupracujúceho advokáta, Okresný súd Prešov uložil žalovanému povinnosť  zaplatiť iba 122,97 Eur, keďže vyhodnotil zmluvu o úvere ako bezúročnú a bez poplatkov.  Proti tomuto rozhodnutiu podala Prima banka odvolanie, vďaka vyjadreniu nášho spolupracujúceho advokáta, Krajský súd Prešov potvrdil… Read more »

Dlžná suma znížená o viac ako 400 Eur? Aj také sú prípady našich klientov

Obchodná spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. sa na Okresnom súde domáhala od našej klientky pani Marcely zaplatenia dlžnej sumy vo výške 1.275,84 Eur s príslušenstvom. Prostredníctvom spolupracujúceho advokáta sme klientke zabezpečili pomoc a na základe podaní advokáta, súd vyhodnotil zmluvu o úvere za bezúročnú a bez poplatkov a klientka je povinná uhradiť iba 414,55 Eur. Klientke sme tak ušetrili 861,84… Read more »

Pán Filip a ušetrených 288 Eur mesačne z jeho rodinného rozpočtu

Medzi klientom pánom Filipom a právnym predchodcom Collectors s. r. o. – Poštová banka, a.s.  došlo dňa 23.02.2015 k uzavretiu zmluvy o produkt „lepšia splátka“ (ďalej len „zmluva o úvere“), na základe ktorej bol klientovi poskytnutý úver vo výške 15 000 Eur, ktorý sa klient zaviazal splácať v pravidelných 108 mesačných splátkach s výškou mesačnej splátky… Read more »

Komplikovaný súdny spor o zrážky zo mzdy pani Veroniky

Žalobca, v tomto prípade spoločnosť Bencont Collection, sa žalobným návrhom zo dňa 24. 8. 2020 domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému, tomto prípade našej klientke pani Veronike povinnosť zdržať sa použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uvedeného v článku 3. bod 3.9 Zmluvy o úvere lepšia… Read more »

Bezdôvodné obohatenie vo výške 1700 Eur

Prostredníctvom spolupracujúceho advokáta bola podaná žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1696,25 Eur. Okresný súd Zvolen žalobe vyhovel, ale proti tomu rozsudku podala spoločnosť Pohotovosť odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd Banská Bystrica, ktorý potvrdil pre klienta vydanie BO vo výške 1696,25 Eur. Náš spolupracujúci advokát podal proti spoločnosti Pohotovosť návrh na vykonanie exekúcie a exekútor v exekučnom… Read more »

Pani Ľudmila a jej ukončený súdny spor po 3 rokoch

Spoločnosť Pohotovosť vymáhala pohľadávku od našej klientky pani Ľudmily. Náš spolupracujúci advokát jej vypracoval žalobu a v súdnom konaní po takmer 3 rokoch sa advokátovi pre klientku podarilo vymôcť bezdôvodné obohatenie vo výške 1090 eur. Našej klientke pani Ľudmile, sme takto za pomoci nášho spolupracujúceho advokáta pomohli vrátiť späť jej 1090 Eur, ktoré preplatila spoločnosti Pohotovosť na… Read more »

Platobný rozkaz vo výške 5 000 Eur

Žalobca, v tomto prípade EOS KSI Slovensko podal dňa 14.1.2019 na Okresný súd Komárno návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom žiadal, aby súd zaviazal našu klientku pani Evu na zaplatenie istiny v sume 5.000,- eur s príslušenstvom. Po vyjadrení nášho spolupracujúceho advokáta, žalobca vzal žalobu späť, klientovi sme ušetrili 5 000 Eur s príslušenstvom.

Zamietnutá žaloba na pani Katarínu a jej ušetrených 1 114 Eur

Obchodná spoločnosť PROFI Credit Slovakia podala ešte v roku 2018 žalobu voči našej klientke pani Kataríne, kde sa domáhala dlžnej sumy vo výške 1 159,72 Eur. Okresný súd Trnava najskôr uložil klientke uhradiť dlžnú sumu, náš spolupracujúci advokát však podal proti rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd Trnava ako odvolací súd. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie… Read more »

Vyhratý súdny spor pani Eriky

Žalobou doručenou Okresnému súdu Poprad dňa 28.08.2019 a postúpenou na Okresný súd Žilina dňa 11.02.2020 sa žalobca ako VÚB banka domáhal voči našej klientke pani Erike vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd uložil pani Erike povinnosťzaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2 273,75 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 2… Read more »

Pani Ľubomíre sme pomohli ušetriť dlh vo výške 3000 Eur

Tatra banka, a.s. prostredníctvom vymáhačskej spoločnosti vymáhala od našej klientky pani Ľubomíry dlh vo výške 3000 eur. Po prevzatí právneho zastúpenia naším spolupracujúcim advokátom, bola podaná žaloba o určenie bezúročnosti a bez poplatkovosti na príslušný Okresný súd. Po doručení žaloby oslovila Tatra banka, a.s. spolupracujúceho advokáta s návrhom na uzatvorenie mimosúdnej dohody. V rámci mimosúdnej… Read more »

Naša klientka Alena a jej ušetrených 4 862 Eur

VÚB banka ako pôvodný žalobca žiadal doručenou žalobou dňa 27.11.2019, aby súd uložil našej klientke pani Alene povinnosť zaplatiť VÚB banke 4.862,48 eur s 5 % úrokmi z omeškania ročne až do zaplatenia a VÚB banke priznal nárok na náhradu trov konania. Po vyjadrení spolupracujúceho advokáta a postúpení pohľadávky na Intrum Slovakia, s.r.o. VÚB banka… Read more »

Vrátené bezdôvodné obohatenie

Spoločnosť Pohotovosť vymáhala pohľadávku od našej klientky, spolupracujúci advokát jej pomohol vypracovať žalobu a v súdnom konaní po takmer 3 rokoch sa advokátovi pre našu klientku podarilo vymôcť bezdôvodné obohatenie vo výške 1090 eur.

Ušetrených viac ako 2000 Eur

Voči klientovi podala spoločnosť HOME Credit Slovakia a.s. žalobu o zaplatenie 2 243,64 Eur. Zo strany spolupracujúceho advokáta boli vypracované podania, na základe ktorých súd žalobu zamietol. Klientovi sme so spolupracujúcim advokátom pomohli ušetrili 2 243,64 Eur.

Zastavenie zrážok zo mzdy

Obchodná spoločnosť BNP Paribas Personal Finance SA začala klientovi vykonávať zrážky zo mzdy. Po prevzatí právneho zastúpenia náš spolupracujúci advokát podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým Okresný súd Martin zastavil zrážky zo mzdy. Klientovi advokát ušetril v rodinnom rozpočte 220 Eur mesačne, pretože zrážky zo mzdy boli vykonávané v rozpore so zákonom.

Manželia s vyhratým súdnym sporom o viac ako 7000 Eur

Veriteľ podal na našich klientov žalobu, v rámci ktorej sa domáhal dlžnej sumy vo výške 7 318,03 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme sprostredkovali právne zastúpenie prostredníctvom spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia zaslal na súd vyjadrenie k žalobe, po ktorom veriteľ zobral žalobu späť a konanie zastavil. Klientom, v tomto prípade manželom Marcelovi a Veronike sme ušetrili 7 318,03 Eur.   Pomohli… Read more »

Spolupracujúci advokát ušetril klientovi v rodinnom rozpočte sumu vo výške viac ako 200 Eur.

Veriteľ požiadal zamestnávateľa nášho klienta listom zo dňa 10.03.2020 o vykonávanie zrážok zo mzdy, klientovi sme odporučili spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia podal na Okresný súd Žilina celkovo 4 návrhy na zastavenie zrážok zo mzdy. Okresný súd Žilina zastavil celkovo 4 zrážky zo mzdy, posledné Uznesenie o zastavení zrážok zo mzdy bolo z 29.04.2020. Spolupracujúci advokát ušetril… Read more »

Darček od spokojného klienta pána Jána.

Vždy nás poteší malá pozornosť a poďakovanie od našich klientov. Tento balíček nám prišiel od nášho klienta Jána, ktorého môžete poznať z našich videí a ktorému sme pomohli s jeho ťažkou finančnou situáciou.. Veľmi pekne ďakujem za takúto správu, peniaze došli, sľúbená čokoláda, dajte si kávičku tam a ja doma. S pozdravom

Školíme sa, aby sme Vám prinášali stále lepšie a kvalitnejšie služby.

V sobotu 31.8.2019 sa stretol ten najlepší tím oddlžovacích špecialistov na Slovensku, aby sa posunul ešte o krok ďalej vo svojich znalostiach v oblasti pomoci zadlženým ľuďom. Preberali sa nové postupy, techniky a systém komunikácie s klientmi tak, aby mohli podávať čo najlepší servis tým, ktorí s prosbou o pomoc zavítajú do ich kancelárií. Školenie… Read more »

BONATO …symbol pomoci, sa stalo Dôveryhodnou firmou v roku 2019!

A je to oficiálne! BONATO …symbol pomoci, sa stalo Dôveryhodnou firmou v roku 2019! Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru, budeme robiť všetko pre to aby sme si našu dôveryhodnosť udržali aj do ďalších rokov! Certifikát Dôveryhodná Firma je priznaný firmám, ktoré sa môžu pochváliť tým, že nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov a obchodných partnerov. Certifikačný… Read more »

Deň otvorených dverí v BONATO 1.6.2019

1.6.2019 sa konal na centrále BONATO 0. ročník Dňa otvorených dverí pre všetkých zamestnancov a priateľov. Pri tejto príležitosti sa konal aj Medzinárodný deň detí. Návštevníci si mali možnosť prejsť a prezrieť priestory firmy a tak nasať atmosféru, v ktorej v BONATO pracujeme. Okrem toho sme si všetci spoločne užili krásny slnečný deň, program bol… Read more »