Darček od spokojného klienta pána Jána.

Vždy nás poteší malá pozornosť a poďakovanie od našich klientov. Tento balíček nám prišiel od nášho klienta Jána, ktorého môžete poznať z našich videí a ktorému sme pomohli získať naspäť bezdôvodné obohatenie v sume 1147,48 Eur. Veľmi pekne ďakujem za takúto správu, peniaze došli, sľúbená čokoláda, dajte si kávičku tam a ja doma. S pozdravom

Školíme sa, aby sme Vám prinášali stále lepšie a kvalitnejšie služby.

V sobotu 31.8.2019 sa stretol ten najlepší tím oddlžovacích špecialistov na Slovensku, aby sa posunul ešte o krok ďalej vo svojich znalostiach v oblasti pomoci zadlženým ľuďom. Preberali sa nové postupy, techniky a systém komunikácie s klientmi tak, aby mohli podávať čo najlepší servis tým, ktorí s prosbou o pomoc zavítajú do ich kancelárií. Školenie… Read more »

BONATO …symbol pomoci, sa stalo Dôveryhodnou firmou v roku 2019!

A je to oficiálne! BONATO …symbol pomoci, sa stalo Dôveryhodnou firmou v roku 2019! Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru, budeme robiť všetko pre to aby sme si našu dôveryhodnosť udržali aj do ďalších rokov! Certifikát Dôveryhodná Firma je priznaný firmám, ktoré sa môžu pochváliť tým, že nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov a obchodných partnerov. Certifikačný… Read more »

Deň otvorených dverí v BONATO 1.6.2019

1.6.2019 sa konal na centrále BONATO 0. ročník Dňa otvorených dverí pre všetkých zamestnancov a priateľov. Pri tejto príležitosti sa konal aj Medzinárodný deň detí. Návštevníci si mali možnosť prejsť a prezrieť priestory firmy a tak nasať atmosféru, v ktorej v BONATO pracujeme. Okrem toho sme si všetci spoločne užili krásny slnečný deň, program bol… Read more »

Povinnosť zamestnávateľa zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy našeho klienta!

Náš klient v januári 2015 podal návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal vydania predbežného opatrenia. Požadoval, aby súd uložil jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok z jeho mzdy. Svoj návrh odôvodnil tým, že s odporcom uzavrel zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1500 eur. Súčasťou tejto… Read more »

Súd rozhodol, že úver je bezúročný a bez poplatkov

V júli 2012 bol jednému z našich klientov poskytnutý úver vo výške 500 eur. Keďže klient tento úver riadne a včas nesplácal, v januári 2014 mu bolo listom oznámené, že celý dlh sa stal splatný a bol vyzvaný na jeho úhradu pod hrozbou podania návrhu na súd. Klient nebol schopný dlh splatiť, pretože mu to zlá finančná situácia neumožnila. V auguste… Read more »

Návrh Veriteľa v časti o zaplatenie sumy 886,82 eur zamietnutý!

Náš klient uzatvoril s právnym predchodcom navrhovateľa v roku 2013 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru v o výške 1.800,- eur. Náš klient sa zaviazal tieto peňažné prostriedky vrátiť v 84 pravidelných mesačných splátkach po 52,15 eur. Klient bol s úhradou svojho záväzku v omeškaní, preto bol v novembri 2014 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru, ktorý pozostáva z nezaplatených splátok po… Read more »

Zamietnutý návrh veriteľa proti našej klientke o zaplatenie 1 263 eur!

Klientka uzatvorila zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1200 eur, ktorý sa zaviazala splácať spolu s úrokom v 42 mesačných splátkach vo výške 64,29 eura. Keďže po čase sa finančná situácia našej klientky zhoršila, dostala sa už pri 8. splátke s úhradou splátok do omeškania. Napokon zaplatila sumu 1 436,92 eura…. Read more »

Súd povolil našemu klientovi mesačné splátky!

V konaní, kde bol náš klient na strane odporcu sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 1630,74 eur. Náš klient v júni 2015 pred súdom tento navrhovateľov nárok uznal, požadoval však o možnosť plnenia v splátkach po 20 eur mesačne. Túto požiadavku odôvodnil súdu tým, že je posledného pol roka nezamestnaný a poberá podporu vo výške 255 eur mesačne. Súčasne je evidovaný… Read more »

Zamietnutý návrh na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi

Návrhom v marci 2015 spoločnosť ktorá poskytla nášmu klientovi úver žiadala, aby okresný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie v neprospech nášho klienta, a to vymožením pohľadávky vo výške 1.287,11 eur s príslušenstvom. Právny vzťah medzi poskytovateľom úveru a našim klientom vznikol na základe zmluvy o úvere, ktorá bola uzatvorená v marci 2008. Súčasťou tejto… Read more »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 1 251 eur!

Okresný súd v konaní o zaplatenie 1.251,16 eur s príslušenstvom v celom rozsahu zamietol žalobu proti našej klientke. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca uzatvoril v roku 2004 s našou klientkou úverovú zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie revolvingového úveru vo výške 1.161,79 eur. Keďže klientka nebola schopná si úver pravidelne splácať a… Read more »

Krajský súd potvrdil Uznesenie v prospech nášho klienta

Jeden z našich klientov v roku 2008 uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 8.298,48 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže sa náš klient po určitom čase dostal do finančných problémov a prestal si svoj dlh splácať, poskytovateľ úveru predložil túto dohodu jeho zamestnávateľovi, ktorý… Read more »

Súdom znížená dlžná čiastka a povolenie splátok

Na základe zmluvy o úvere bol nášmu klientovi poskytnutý úver vo výške 950 eur s dohodnutým úrokom z úveru vo výške 730 eur, ktorý sa zaviazal splatiť v 24 mesačných splátkach po 70 eur. Tento záväzok si náš klient splnil len čiastočne a následne sa dostal s úhradou do omeškania, na základe čoho poskytovateľ úveru… Read more »

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 230 eur proti našemu klientke!

Okresný súd zamietol žalobu proti našej klientke v právnej veci o zaplatenie 1.230,44 eur s príslušenstvom. Žalobu podala spoločnosť, ktorá našej klientke poskytla v novembri 2010 úver vo výške 1500 eur. Tento úver sa klientka zaviazala splácať v 36 mesačných splátkach vo výške 85,15 eur. Keďže pri 20. splátke sa dostala s úhradou splátok do… Read more »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok!

Naša klientka uzatvorila v novembri 2012 zmluvu o revolvingovom úvere súčasťou ktorej bola taktiež rozhodcovská doložka, na základe ktorej jej bola poskytnutá pôžička vo výške 960 eur. Túto čiastku sa zaviazala splácať v 42 mesačných splátkach vo výške 51,44 eur. Keďže si kvôli zlej finančnej situácií nemohla svoj dlh plniť, stal sa v celku splatný…. Read more »

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 232 eur proti našemu klientovi!

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1.232,07 eur s príslušenstvom v právnej veci proti našej klientke. Túto žalobu podala spoločnosť, ktorá prebrala dlh od spoločnosti ktorá našej klientke poskytla úver. Úverová zmluva bola uzatvorená v marci 2012 a jej predmetom bolo poskytnutie spotrebiteľského bezúčelového úveru vo výške 1.700 eur. Tento úver sa naša klientka zaviazala… Read more »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o vymoženie 138 eur

Náš klient uzatvoril vo februári 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 300 eur. Túto sumu sa zaviazal splatiť desiatimi mesačnými splátkami po 53 eur. Po určitom čase sa však dostal so splácaním do omeškania a keďže súčasťou zmluvy o úvere bola aj rozhodcovská zmluva, spoločnosť, ktorá nášmu klientovi úver poskytla riešila… Read more »