Klientka, ktorá sa môže tešiť z vyhratého súdu

Žalobca sa písomne podanou žalobou zo dňa 04.09.2019 prostredníctvom právneho zástupcu domáhal, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 517,06 eur istiny s príslušenstvom. Vo veci bol vydaný platobný rozkaz dňa 16.10.2019, ktorý bol zrušený z dôvodu podaného odporu našou klientkou. Okresný súd Nitra žalobu o zaplatenie približne 520,00 Eur zamietol. Vďaka spolupracujúcemu advokátovi sme pomohli… Read more »

Klient, ktorému pribudlo v peňaženke o 350 Eur viac

Žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na úhradu žalovanej istiny s príslušenstvom. Uviedol, že uzatvoril dňa 23.4.2015 so žalovaným Zmluvu o spotrebiteľskom úvere revolvingového typu (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 570,00 €. Poskytnutý úver sa žalovaný zaviazal splatiť spolu s úrokom v 36 mesačných splátkach po 20,17 €, v… Read more »

Ušetrených viac ako 8000 Eur aj s príslušenstvom

Žalobca sa svojím návrhom doručeným súdu 12.12.2018 domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 8.201,- Eur spolu s úrokom vo výške 16,90% ročne zo sumy 6.312,21 Eur od 01.03.2018 do zaplatenia a úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 7.897,68 Eur od 1.3.2018 do zaplatenia, a nahradiť mu trovy… Read more »