Platobný rozkaz vo výške 5 000 Eur

Žalobca, v tomto prípade EOS KSI Slovensko podal dňa 14.1.2019 na Okresný súd Komárno návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom žiadal, aby súd zaviazal našu klientku pani Evu na zaplatenie istiny v sume 5.000,- eur s príslušenstvom. Po vyjadrení nášho spolupracujúceho advokáta, žalobca vzal žalobu späť, klientovi sme ušetrili 5 000 Eur s príslušenstvom.

Zamietnutá žaloba na pani Katarínu a jej ušetrených 1 114 Eur

Obchodná spoločnosť PROFI Credit Slovakia podala ešte v roku 2018 žalobu voči našej klientke pani Kataríne, kde sa domáhala dlžnej sumy vo výške 1 159,72 Eur. Okresný súd Trnava najskôr uložil klientke uhradiť dlžnú sumu, náš spolupracujúci advokát však podal proti rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd Trnava ako odvolací súd. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie… Read more »

Vyhratý súdny spor pani Eriky

Žalobou doručenou Okresnému súdu Poprad dňa 28.08.2019 a postúpenou na Okresný súd Žilina dňa 11.02.2020 sa žalobca ako VÚB banka domáhal voči našej klientke pani Erike vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd uložil pani Erike povinnosťzaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2 273,75 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 2… Read more »

Pani Ľubomíre sme pomohli ušetriť dlh vo výške 3000 Eur

Tatra banka, a.s. prostredníctvom vymáhačskej spoločnosti vymáhala od našej klientky pani Ľubomíry dlh vo výške 3000 eur. Po prevzatí právneho zastúpenia naším spolupracujúcim advokátom, bola podaná žaloba o určenie bezúročnosti a bez poplatkovosti na príslušný Okresný súd. Po doručení žaloby oslovila Tatra banka, a.s. spolupracujúceho advokáta s návrhom na uzatvorenie mimosúdnej dohody. V rámci mimosúdnej… Read more »

Naša klientka Alena a jej ušetrených 4 862 Eur

VÚB banka ako pôvodný žalobca žiadal doručenou žalobou dňa 27.11.2019, aby súd uložil našej klientke pani Alene povinnosť zaplatiť VÚB banke 4.862,48 eur s 5 % úrokmi z omeškania ročne až do zaplatenia a VÚB banke priznal nárok na náhradu trov konania. Po vyjadrení spolupracujúceho advokáta a postúpení pohľadávky na Intrum Slovakia, s.r.o. VÚB banka… Read more »